Pressemelding 19. februar 2019, Bergen: Selvstendighetspartiet sier nei til sjødeponi i Repparfjorden

Det er en svært trist nyhet for vår norske natur at Regjeringen har gitt tillatelse til oppstart av gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark. Stedet er et viktig område for reindriften og det tas dermed ikke hensyn til samenes tradisjoner og det naturlige mangfoldet i beiteområdet.

Når det så er gitt tillatelse er det i mot all sunn fornuft også blitt tillatt at det skal dumpes giftig gruveavfall i fjorden. Dette vil være svært ødeleggende for dyrelivet der. Det vil ramme både laksebestanden og gyteområder for torsken til stor fortvilelse for lokale fiskere. Det ville vært fullt mulig å deponere i gruven eller benytte seg av egnet landdeponi istedenfor.

Selvstendighetspartiet krever at denne forurensningen og rovdriften på naturen stoppes.

Vi vil ikke ødelegge verdifull norsk natur og gamle tradisjoner for reindrift. Vi støtter opp om lokalbefolkningens og miljøbevegelsens motstand mot den planlagte gruvedriften ved Repparfjorden.

Les hele vårt partiprogram:

http://selvstendighetspartiet.no/partiprogram


Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003

Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no

Pressemelding 17. februar 2019, Bergen: Selvstendighetspartiet ønsker syrere bosatt i Norge god hjemreise

Observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at Syrias demokratiske styrker (SDF) har tatt kontroll over IS' siste enklave øst i Syria.

Nå kan alle syriske "flyktninger" (som krysset flere trygge land som stod dem nærmere kulturelt og geografisk på sin reise hit) med opphold i Norge reise tilbake til sitt hjemland, og med det være en ressurs under gjenoppbyggingen av Syria. Selvstendighetspartiet ønsker alle syriske flyktninger i Norge god og trygg hjemreise.

Selvstendighetspartiet krever tilbakeføring ‐ slutt på feil insentiver og falsk toleranse

Det største insentivet når det gjelder asyl og innvandring er den enkle tilgangen til det norske velferdssystemet og over flere tiår den manglende gjennomføringen av utreiseplikten for utlendinger uten berettiget opphold i Norge. Tilbakeføring til opphavslandene blir sabotert på mange måter. Både av de utreisepliktige, de innenlandske medløpere i Norge, og tidvis også opphavslandene. Kampanjer fra innvandringslobbyen og mediene sikter mot at stadig flere skal få opphold uten snev av berettiget

Selvstendighetspartiet vil ha slutt på denne ringeakten for nasjonen, folket og rettsstaten. Alle asylsøkere som har fått avslag på sine søknader, eller når det er slutt på konflikten i deres hjemland, skal uten unntak bringes ut av landet eller forvares på egnede lukkede mottak så fremt de ikke selv frivillig adlyder det pålegget om utreise som de har fått. Utviklingshjelp, eller kutt av slik hjelp, samt visumpolitikken, må brukes som brekkstang for å sikre at opphavslandene samarbeider om å akseptere tilbakeføringen av sine egne statsborgere.

Les hele vårt partiprogram:
http://selvstendighetspartiet.no/partiprogram

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003
Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no

Kommunevalget 2019: Lokalsykehus eller asylmottak?

Av: Ellen Due Brynjulfsen.

En uformell spørreundersøkelse i Resett (november) viste at det er på tide med et nytt anti-globalistisk parti i Norge. Resultatet var soleklart: 90% av mer enn 4 000 lesere mente at et nytt parti var nødvendig.

Vi tok utfordringen og lanserte Selvstendighetspartiet på et landsmøte 12. januar i år. Et nytt blokkuavhengig parti med fokus på Norge som en selvstendig nasjon bygget på norske verdier, kultur og tradisjoner.

Politikk er prioriteringer

Hvilket fremtidig Norge ønsker du deg? Et Norge som ligner på det du vokste opp i, eller et stadig mer multikulturalistisk og splittet samfunn slik vi ser i vårt naboland Sverige?

Vi har en rik og særegen kulturarv vi er stolte av, som vi skal bevare, foredle og videreføre til våre etterkommere. Historien er en pakt mellom våre forfedre, de som lever i dag - og våre kommende generasjoner.

De etablerte partiene på Stortinget ønsker ikke å snakke om at vi i Norge må gjøre økonomiske valg og prioriteringer. Nordmenn som årlig dør i sykehuskø kunne vært behandlet og kanskje reddet, om skattepengene ikke hadde blitt brukt på andre ting. Fremdeles ligger pasienter i korridorer på sykehusene. Et av mange stygge eksempler på sløsing og dårlig prioritering, er somaliske såkalte “flyktninger”. I desember så vi at 40% av disse reiste hjem på ferie til landet de “flyktet” fra.

De som sitter med innside-kunnskap anslår nå at Norge bruker opp 250 milliarder kroner årlig på innvandringsrelaterte kostnader. Dette tilsvarer hele andelen av oljeinntektene på statsbudsjettet. Det er ca ⅙ av det norske statsbudsjettet hvert eneste år. Det er som om Staten skulle kjøpt 132.633 stk. Porsche Carrera 4S Cabriolet (1,9 mill.) hvert år. Satt etter hverandre støtfanger mot støtfanger rekker de 60 mil. En strekning på ca Oslo-Steinkjer.

Vi har importert en fremmed kulturelt mistilpasset underklasse, som ikke engang greier å bære seg selv. Staten bruker penger tankeløst, og vi ødsler bort nasjonens og generasjoners arvesølv. Uten asylinnvandringen, av spesielt muslimske settlere, hadde Norge hatt råd til en enda mer generøs velferdsstat.

Det multikulturelle utopia

Vi ser at multikulturalismen er i ferd med å ødelegge demokratiet i stadig flere land i Europa. Blant annet skiller våre naboer Sverige og Storbritannia seg spesielt ut i negativ retning.

Det svenske og britiske samfunnet har på kort tid gått fra å være etnisk homogene samfunn med høy tillit, til å bli etnisk splittede lav-tillitssamfunn. Hele byer i England har blitt fullstendig ubeboelige for ikke-muslimske engelskmenn.

Ingen av oss har sagt ja til å bli et mindretall i eget hjemland. Mer enn halvparten av skolene i Oslo kommune har nå over 50% fremmedspråklige elever. Denne uønskede demografiske utviklingen må motarbeides hvis Norge skal forbli nordmenns hjemland også i fremtiden.

Selvstendighetspartiet kommer med konkrete forslag for hvordan vi kan løse det på en fredelig og ryddig måte. Vi må sette en stopper for masseinnvandringen, og vil jobbe for en tilbakevandring av de som ikke hører hjemme i Norge

I 1970 var vi ca. 4 millioner nordmenn med en fødselsrate på 2,1 barn pr. kvinne. Dette er regnet som et absolutt minimum for å opprettholde eget befolkningsantall. Nå ligger den på 1,62. Dette er et historisk lavt nivå, og ville vært langt lavere om det ikke var for at innvandrere har mye større barnekull enn nordmenn. I praksis har vi nordmenn blitt færre enn 4 millioner siden 1970. Dagens befolkningstall har nå passert 5 millioner. Vi har nå svært mange innflyttere fra kulturer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Mange av de brødfør heller ikke seg selv, men lever på vår velferd. Dette skjer samtidig som det gjennomføres over 13000 aborter årlig (2017). Vi ønsker heller å oppmuntre norske kvinner til å få barn gjennom en god sosialpolitikk og økonomiske virkemidler.

Kontroll over egen kraftproduksjon

Energiproduksjonen er en grunnleggende forutsetning for en nasjonal selvstendighet. Som en selvstendig nasjon har vi de beste muligheter til å forvalte dette i takt med natur og behov.

Vi skal ikke tillate et overordnet organ som ACER å diktere våre naturressurser. Dette vil føre til økte strømregninger styrt av EU. Norge kjenner selv best de norske behov og forhold. ACER skal ikke styre vår kraftproduksjon. Derfor vil Selvstendighetspartiet ta Norge ut av ACER og prioritere Norge foran det Europeiske markedet.

En sosial markedsøkonomi

Vi vil sikre et nasjonalt fellesskap og en bærekraftig økonomisk utvikling. Derfor må vi ha nasjonalt eierskap av strategisk industri og ressurser som sikrer vår suverenitet og selvstendighet.

Selvstendighetspartiet ønsker å bygge opp en robust produksjons-økonomi, i motsetning til dagens skjøre finans og konsument-fokuserte økonomi. En sosial markedsøkonomi vil stimulere til entreprenørskap og nyvinning, samtidig som det forebygger store økonomiske forskjeller i samfunnet.

Innenriks- og distriktspolitikk

Selvstendighetspartiet vil ha et kraftig løft i distriktspolitikken. Lokalt selvstyre er en sentral del av en levende nasjon. Vi er derfor imot den sentraliserings-politikken som dagens regjering står for. Det er viktig at hele landet er bosatt med et levende lokalsamfunn og næringsliv. Vi jobber for en generell desentralisering av makt og beslutninger ned på et lokalt nivå hvor folk jobber og bor.

Dette er viktig fordi folk flest vet selv best hvordan deres hjemlige distrikt bør styres og håndteres. Lokal kunnskap og lojalitet er helt avgjørende for at beslutningstakere skal fatte gode tilpassede vedtak. Vi vil ikke ha direktiver tredd ned over hodet - hverken fra Oslo eller Brüssel.

Nærhet til familien, gården og lokalmiljøet er helt avgjørende for å bygge et tillitssamfunn. Derfor vil vi gi kontantstøtte og rabatt på bolig til de som flytter til et av sine besteforeldres hjemfylker. Dette bidrar til å styrke solidariteten mellom generasjonene, samholdet i nasjonen, og det bedrer bosettingen i hele landet.

Utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk

Selvstendighetspartiet vil at Norge skal føre en sterk og uavhengig utenrikspolitikk der vi prioriterer norske interesser først. NATO skal kun være en forsvarspakt. Norge skal ikke lenger delta i NATOs aggressive og kontraproduktive intervensjonspolitikk - ofte ledet an av USA. Vi forbeholder oss retten til å ikke automatisk å måtte være med og delta i angrepskrig. Selvstendighetspartiet vil føre en nøytral basepolitikk og vil derfor ikke akseptere permanent tilstedeværelse av utenlandske militære avdelinger eller militært personell.

Norge er under press fra overnasjonale og globalistiske organisasjoner som trekker oss inn i reguleringer og konflikter vi ikke er tjent med. Vi stiller spørsmålstegn ved lojaliteten til politikere i det sittende styret av Norge. Selvstendighetspartiet vil derfor frigjøre Norge fra globalt overformynderi, slik som EØS, TiSA og FN.

FN har blitt en farse, og det er ingen grunn til å betale store summer for medlemskap og deltagelse. Byråkratiet i FN har sin egen globalistiske agenda og sprer anti-vestlige holdninger rundt om i verden. De jobber for åpne grenser og fri flyt av mennesker inn til Europa, noe som åpenbart kommer frem av FNs migrasjonsavtale (The Global Compact for Migration).

Selvstendighetspartiet vil utarbeide og iverksette en langsiktig og omfattende strategi for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi ønsker å ruste opp et sterkere invasjonsforsvar slik at norsk suverenitet blir ivaretatt. Vi vil ha et Europa av suverene nasjoner, som samarbeider om felles sikkerhetspolitiske interesser i en uavhengig geopolitisk blokk. Vi ønsker derfor å gjøre om den europeiske delen av NATO til en egen sikkerhetspolitisk blokk som er frikoblet fra USAs utenrikspolitikk. Hvis dette ikke lar seg gjøre på en god måte vil vi jobbe for å få etablert en helt ny og uavhengig europeisk sikkerhetsorganisasjon.

Miljø og bærekraft

Vi vil føre en aktiv politikk for å hevde våre nasjonale interesser innenfor miljø og bærekraft. Andre land og korporasjoner som påfører naturen vår skader må stoppes og sanksjoneres mot.

Vi skal føre en strengere linje for bruk av plast og miljøgifter. Derfor vil vi innføre straffeskatt på bedrifter, og straffetoll på varer fra land som forsøpler verdenshavene. Vi krever også et program for opprydding og gjenvinning av plasten som nå forsøpler havet. Et fremtidens Norge er et økologisk bærekraftig Norge.

Vi skal stille til valg

Vi har lagt opp en turnè for å besøke Norges 10 største kommuner, og vi er allerede godt i gang. Vi skal samle underskrifter, stifte lokallag og bygge fellesskap gjennom ulike aktiviteter.

Når dette er gjennomført kan hver 3. nordmann stemme på oss. Hvis du er en ildsjel som bor utenfor disse ti kommunene, trenger vi spesielt din hjelp til å etablere oss i din kommune. Ideelt sett skulle vi stilt landsdekkende, men kommunevalget i år kommer uansett til å sette oss i en god strategisk posisjon foran Stortingsvalget i 2022.

Vi er stolte av å ha laget et balansert partiprogram som vi stiller til valg på i 2019, og at vi har samlet et innledende team av engasjerte tillitsvalgte.

Nå begynner reisen for å ta tilbake vårt land for oss og kommende generasjoner. Vi har ikke noe annet sted å flytte til.

Denne artikkelen ble først publisert på Resett.

Pressemelding 5. februar 2019, Oslo: Forsker tar til ordet for scenenekt av Selvstendighetspartiet

Pressemelding 5. februar 2019, Oslo: Forsker tar til ordet for scenenekt av Selvstendighetspartiet

Seniorforsker ved HL-senteret Terje Emberland, hevder i Rogaland Avis at partiprogrammet til Selvstendighetspartiet er rasistisk, og synes biblioteker noen ganger er “for rause” med å leie ut sine lokaler.

Emberland mener at Selvstendighetspartiet er rasistisk ettersom partiet vil at Norges urbefolkning, skal forbli et klart flertall i Norge. Denne type retorikk tar Selvstendighetspartiet sterk avstand fra.

Pressemelding 1. februar 2019, Stavanger: Venstreekstreme forstyrret møte i Stavanger og oppfordrer til scenenekt av Selvstendighetspartiet

Tre venstreekstreme forstyrret i går, torsdag 31. januar Selvstendighetspartiets første offentlig møte på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger.

Selvstendighetspartiet var klar over risikoen for at antidemokratiske krefter kunne finne på å forstyrret møtet og pøblene ble raskt forvist av en vekter.

Det fremstår nå som miljøet rundt den svindeldømte Kjell Gunnar Larsen planlegger å forstyrre Selvstendighetspartiets fremtidige møter. I en oppfordring publisert på Facebook-gruppen: “Antirasistisk Front Stavanger” skrives det:

Møt opp og send denne brune gjengen rett hjem. Be bibliotek og rådhus om å stenge dem ute fra disse møteplassene. Okkuper møteplassene i gule vester og ta talerstolen fra dem!

Posten er delt i 20 ulike grupper på Facebook av Kjell Gunnar Larsen. Larsen er en kjent person i det ytterste venstre i Norge. Larsen ble dømt som hovedmann i medlemsjukset til SOS Rasisme i 2016. Larsen var også sentral da AKP-medlemmer kuppet SOS Rasisme i 1993 og var med å etablere den antidemokratiske kommunistgruppen Tjen Folket i 1997.

Vi lar oss ikke true til taushet av antidemokratiske krefter. Slike angrep på den demokratiske prosessen bare styrker vår moral og mobiliserer våre støttespillere.” - Bjørn Christian Rødal.

Etter vellykkede møter i Oslo, Bergen og Stavanger fortsetter Selvstendighetspartiet sin turné. De neste ukene står Sandnes, Nittedal, Høvik, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Trondheim og Tromsø for tur.

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003

Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no

Klima og miljø på ville veier

Klima har blitt et mer og mer trendy moteord som klinger positivt i de fleste folks ører. Da jeg var ungdom var det mer snakk om biologisk mangfold og å redde truede arter gjennom vern av naturområder og mindre utslipp av miljøgifter. Så kom drivhuseffekten for fullt på dagsorden og det ble etter hvert kun ordene klima og CO2 som ga assosiasjoner til miljøpolitikk.

Pressemelding 30. januar 2019, Stavanger: Selvstendighetspartiet ønsker Mahad Mahamud god hjemreise

Sagaen om Mahamuds tid i Norge er snart over. Etter en lang rettsprosess fikk bioingeniøren den 7. november 2018 endelig avslag på sin anke om utvisning fra Norge og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap i Borgarting lagmannsrett.

Hvor mye denne prosessen har kostet er usikkert, men det er åpenbart at det er snakk om mange millioner. Selvstendighetspartiet ønsker Mahamud god hjemreise og forventer at dommen blir snarlig iverksatt.

Selvstendighetspartiet krever Tilbakeføring ‐ slutt på feil insentiver og falsk toleranse

Det største insentivet, når det gjelder asyl og innvandring, er den lette tilgangen til det norske velferdssystemet og over flere tiår den manglende gjennomføringen av utreiseplikten for utlendinger uten berettiget opphold i Norge. Tilbakeføring til opphavslandene blir sabotert på mange måter. Både av de utreisepliktige, de innenlandske medløpere i Norge, og tidvis også opphavslandene. Kampanjer fra innvandringslobbyen og mediene sikter mot stadig flere oppholdsberettigede.

Selvstendighetspartiet vil ha slutt på denne ringeakten for rettsstaten. Alle asylsøkere som har fått rettskraftig avslag på sine søknader, skal uten unntak bringes ut av landet, så fremt de ikke selv frivillig adlyder det pålegget om utreise som de har fått. Utviklingshjelp, eller kutt av slik hjelp, samt visumpolitikken, må brukes som brekkstang for å sikre at opphavslandene samarbeider om å akseptere tilbakeføringen av sine egne statsborgere.

Les hele vårt partiprogram:

http://selvstendighetspartiet.no/partiprogram

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003

Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no

Pressemelding 29. januar 2019, Stavanger: Selvstendighetspartiets turné fortsetter

Etter vellykkede møter i Oslo og Bergen fortsetter Selvstendighetspartiet sin turné. De neste ukene står Stavanger, Sandnes, Nittedal, Høvik, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Trondheim og Tromsø for tur.

Etter en interessant media omtale i Bergens Tidende (BT) 26. januar ser vi frem til å møte presse også i andre byer. Vårt tilsvar: “Bergens Tidende misviser hva Selvstendightespartiet står for” gir litt kontekst vedrørende BTs omtale av partiet.

Selvstendighetspartiet er på mange måter et nytt type sentrumsparti som henter mange gode ideer, saker og praksiser fra både det konvensjonelle høyre og venstre. Selvstendighetspartiet har derfor hentet inspirasjon og enkelte tiltak fra Alternativ for Tyskland (AfD), Alternativ for Sverige (AfS), UK Independence Party (UKIP), Dansk Folkeparti (DF), Kystpartiet, Kristelig Folkeparti (KRF), Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt.

Vi ligger nært opp til familiepolitikken til KRF og den verdikonservative linjen partiet en gang sto for, men nå har forlatt. Med hensyn til distriktspolitikk, landbruk og fiskeripolitikk så ligger vi nært opp til Kystpartiet og Senterpartiet, men går tidvis enda lengre i vår støtte til lokal bosetting, lokale fiskere og desentralisering av makt. Vi deler mye av miljøpolitikken til MDG som går ut på klassisk miljøvern og dyrevelferd, men stiller spørsmålstegn ved klimahysteriet. Når det kommer til Rødt så deler vi syn på viktige saker som omhandler økonomisk selvråderett, slik som ACER, ut av EØS og TiSA avtalen. På innvandringsspørsmål er vi på linje med, DF, AfD, AfS og UKIP.

Se alle våre arrangement:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Selvstendighet/events/

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003
Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no


Bergens Tidende misviser hva Selvstendightespartiet står for

I anledning vårt åpne møte på biblioteket i Bergen Søndag 27. Januar, tok avisen Bergens Tidende forbindelse med oss. Ved tidligere intervjuer har jeg erfart både at ting blir utelatt og meningen forvrengt. Derfor ba jeg denne gangen om å få spørsmålene skriftlig. I god tro svarte jeg oppriktig og presist på alle spørsmål. Resultatet av intervjuet ble en artikkel der knapt 1/4 av våre svar ble tatt med, og ting ble klippet ut av kontekst.

USA-ungdom i Trump-caps hånet urfolk (eller gjorde de egentlig det?)

Av: Aleksander Hansen Myrvang.

I de siste dagene har en video som viser amerikansk ungdom i Trump-capser i møte med en trommespillende representant/aktivist fra sitt urfolk gått viralt. Særlig i sosiale medier spres små klipp av videoen, og kritikken og ukvemsord hagler mot ungdommene avbildet. Dette har selvfølgelig massemedia/etablert media kastet seg over, og nyhetssakene har også nådd Norge. I går i Aftenposten, og VG med denne overskriften i dag «Viral-video: USA-ungdom i Trump-caps hånet urfolk».

Tragisk nok bruker begge sakene Buzzfeed som kilde (Buzzfeed ble av Pew Research Center i 2014 ble konkludert «en pålitelig kilde»).

CNN er en av de amerikanske kanalene som valgte å ta denne aktivisten inn til intervju i en av sine nyhetsstudioer. Aktivisten er identifisert som Nathan Phillips, og han er medlem av Omaha-stammen. Det som derimot ikke nevnes er at Phillips ofte er med på demonstrasjoner og protester, og er blant annet avbildet i protestene mot høyesterettsdommeren Brett Kavanaugh. I sitt intervju med CNN uttaler han også at «Jeg ville forlate stedet og tenkte ‘hvordan kommer jeg meg ut av dette’ Jeg ville komme meg unna.» Hvis vi faktisk ser på hele videoen, ser man at situasjonen slett ikke er så dramatisk som han og media skal ha det til, og noen av tingene som trekkes frem er ren løgn. Her er noen eksempler:

Media og Phillips selv insinuerer at det var ungdommene som oppsøkte Phillips, og at han ble ufrivillig satt i den situasjonen han var i. Ser vi derimot på videoen, går Phillips selv trommende mot ungdommene, men ungdommene blir stående på samme sted. Han oppsøkte ungdommene.

  • Det nevnes i media at Phillips ble «omringet» og ikke kunne komme seg bort. Ser vi på videoen igjen, er dette også løgn. Alle ungdommene sto hovedsakelig på en side, og han så ikke spesielt redd ut mens han sto der og trommet og sang opp i ansiktet på en av dem.

  • I flere artikler og på sosiale medier kritiseres ungdommene for å ha ropt «build the wall». Du kan se videoen med hele opptrinnet, men du vil ikke høre at dette blir ropt.

Dette er bare et par eksempler på hvor misvisende fremstillingen av denne saken er.

Kongressmedlem Deb Haaland (Demokrat) skriver på sin Twitter at studentene utviste «hate, disrespect, and intolerance», og at hun finner det hjerteskjærende. Å stå på stedet hvil mens du blir trommet og sunget opp i ansiktet er plutselig blitt «hate, disrespect and intolerance»? Hvis vi igjen ser på videoen, hører vi at det ropes av aktivister at disse hvite ungdommene burde dra hjem til Europa, og de blir kalt «incest babies» og “faggots». Lurer på om Haaland vil definere dette som «hate» og “disrespect»? Massemedia har så langt latt være å kommentere eller påpeke dette.

Er det virkelig for mye å forlange at det faktisk graves litt før det publiseres artikler, spesielt der saken tilsynelatende er i stor grad fabrikkert? Disse ungdommene er tydeligvis ikke de første, eller siste, som skal kastes under bussen for å få inn noen billige slag i en politisk polarisert nasjon. Det blir vanskelig å bortforklare, med mindre de bevisst vet agendaen bak saken, noe som bare vil gjøre det mer alarmerende. Med statsstøtte forsømmer flere mediehus det ansvaret de har overfor befolkningen, og uttrykket «falske nyheter» har ironisk nok blitt en vel så relevant problemstilling i egne rekker.

Denne artikkelen ble først publisert i Resett.

Selvstendighetspartiet: Et blokkuavhengig parti inspirert av forskjellige partier i Norge og Europa

Av: Oliver Stian Hugaas.

Selvstendighetspartiet (ShP) har mange paralleller med partiene Alternativ for Tyskland (AfD) og vi innrømmer at mye av vår politikk og praktiske tiltak er hentet fra AfD. Vi har også hentet inspirasjon fra Alternativ for Sverige (AfS), UK Independence Party (UKIP) og fra Dansk Folkeparti. Vi deler den samme oppfatningen som disse partiene - at Europa og våre respektive nasjoner befinner seg i en uholdbar situasjon med tanke på både den kulturelle, demografiske og økonomiske utviklingen.

Selvstendighetspartiet er på mange måter et nytt type sentrumsparti som har hentet mange gode ideer, saker og praksiser fra både det tradisjonelle høyre og venstre. I saker knyttet til innvandring, kultur og identitet så ligger vi på samme linje som AfD og AfS, og vil jobbe aktivt for en tilbakevandring av nyankomne mennesker som ikke hører hjemme i våre land.  I motsetning til AfD og AfS som har en sterkere grad av markedsliberal orientering så ligger Selvstendighetspartiet i det økonomiske sentrum. Vi anerkjenner at staten kan spille en positiv rolle i økonomien og legge viktige nasjonale føringer for utviklingen i et samfunn. Vi vil ha et samarbeid mellom de forskjellige økonomiske klassene og et samfunn som er tuftet på tillit og tradisjon, noe som reduserer transaksjonskostnadene i økonomien. Vi ønsker å bruke den norske staten til å fremme interessene til nordmenn som en helhetlig folkegruppe.

Miljøpolitikk og naturvern er også veldig viktig for Selvstendighetspartiet. Dette er tett knyttet opp til den konservative idè. Vi mennesker, som alle andre levende vesener, lever i synergi og symbiose med økosystemet rundt oss. Vi har både et ansvar og en egen interesse av å spille på lag med resten av naturen. Det er derfor en av nasjonens fremste ansvarsoppgaver å sørge for en bærekraftig relasjon til naturen og miljøet rundt oss. Det er med basis i vår geografiske lokasjon og den særskilte naturen vi har levd i som har skapt og formet oss som et folk gjennom hundrevis av generasjoner. Vi er en integral del av faunaen i landet som vi bor i, og vi tilhører like mye naturen som naturen tilhører oss.

Selvstendighetspartiet har også hentet inspirasjon og enkelte tiltak fra Kystpartiet, Kristelig Folkeparti (KRF), Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt. Vi ligger nært opp til familiepolitikken til KRF og den verdikonservative linjen partiet en gang sto for, men nå har forlatt. Med hensyn til distriktspolitikk, landbruk og fiskeripolitikk så ligger vi nært opp til Kystpartiet og Senterpartiet, men går tidvis enda lengre i vår støtte til lokal bosetting, lokale fiskere og desentralisering av makt. Vi deler mye av miljøpolitikken til MDG som går ut på klassisk miljøvern og dyrevelferd, men stiller spørsmålstegn ved klimahysteriet. Når det kommer til Rødt så deler vi syn på enkelte viktige saker som omhandler økonomisk selvråderett, slik som ACER, ut av EØS og TiSA avtalen.

Med bakgrunn i dette kan man trygt si at Selvstendighetspartiet er et blokkuavhengig parti som deler mange av de gode synspunktene til flere etablerte partiene fra sak til sak. Det som skiller oss ut fra de etablerte partiene er den sterke nasjonalkonservative profilen på tradisjon, identitet og hevdelse av nasjonal selvinteresse overfor store globale institusjoner.

Selvstendighetspartiet - et blokkuavhengig nasjonalkonservativt sentrumsparti

Av: Dan Henry Bøhler.

Tiden er inne for et oppgjør med de fastlåste og innholdsløse blokkene høyre og venstre. Det etablerte politiske landskapet blir stadig utfordret av flere og flere som ikke kjenner seg igjen i det snevre veivalget de får. I et politisk landskap der skillelinjene blir mer utydelige, ønsker vi å rydde en ny vei som folk kan samle seg om; - Tillit og Tradisjon.

Selvstendighetspartiet frasier seg de avleggs blokkene i politikken. Vi innser at robuste og bærekraftige løsninger må gjøres på tvers av oppkonstruerte politiske skillelinjer. Norges fremtid er ikke et spørsmål om en venstre- eller høyreorientert regjering, men en storstilt dugnad på tvers av gamle skillelinjer.

Nasjonalkonservatisme er en tidløs idé som finnes i mange forskjellige former, men enkelt forklart søker den å bevare nasjonen og folket. Det er en nasjonalisme med grunnlag i kontinuitet av tradisjon og kultur; bevaring av kjære og nære verdier. Selvstendighetspartiet er her for alle som vil være med på å gjøre Norge til et bedre sted for mennesker som vil det norske vel.

Dagens politiske skillelinjer tegnes primært opp i henhold til partienes økonomiske prinsipper som til en stor grad er basert på materielle verdier i et system som er avhengig av en kontinuerlig vekst som ikke er bærekraftig over tid. Selvstendighetspartiet erkjenner at dette ikke er en holdbar modell, da makten er satt i en global kontekst uten lokal forankring. Vi vil re-orientere vår økonomiske utvikling og sette familiens, lokalsamfunnets og Norges interesser, behov og fremtid i sentrum.

Som nasjonalister er vi også glad i norsk natur og flere av våre tillitsvalgte har bakgrunn fra organisasjoner som Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Partibakgrunnen til våre tillitsvalgte strekker seg fra Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Kystpartiet til Demokratene, Fremskrittspartiet og Alliansen.

Selvstendighetspartiet vil være en bestemt stemme for landets suverenitet og selvstendighet.

I et famlende mørke av politikerforakt og mistro til systemet, ønsker vi å møte det norske folk med respekt og tillit.

Vi ønsker å gjenskape et fellesskap, basert på et klassesamarbeid mellom alle samfunnslag, der alle ledd i samfunnet bygger på en felles norsk kultur og identitet.

Norske sauer, ikke russisk ulv

Selvstendighetspartiet stiller seg på bøndenes side. I konflikten mellom næringsgrunnlaget til norske bønder og ulven er valget enkelt: Vi velger bøndene. Det er et overtramp mot distriktene at folk i byene som verken har kontakt med natur eller bønder skal fjernstyre rovdyrspolitikken i Norge basert på føleri og kunnskapsmangel.

Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler frykt for ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle situasjoner være direkte farlig for mennesker.

Vi vil synliggjøre folks motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk, og ønsker derfor å opprette en ordning med skogvoktere, som har begrenset politimyndighet til forvaltning av villmark og fauna.

Det skal være plass til rovdyr enkelte steder i Norge, men ikke på bekostning av folks og husdyrs trygghet.