Selvstendighetspartiet: Et blokkuavhengig parti inspirert av forskjellige partier i Norge og Europa

Av: Oliver Stian Hugaas.

Selvstendighetspartiet (ShP) har mange paralleller med partiene Alternativ for Tyskland (AfD) og vi innrømmer at mye av vår politikk og praktiske tiltak er hentet fra AfD. Vi har også hentet inspirasjon fra Alternativ for Sverige (AfS), UK Independence Party (UKIP) og fra Dansk Folkeparti. Vi deler den samme oppfatningen som disse partiene - at Europa og våre respektive nasjoner befinner seg i en uholdbar situasjon med tanke på både den kulturelle, demografiske og økonomiske utviklingen.

Selvstendighetspartiet er på mange måter et nytt type sentrumsparti som har hentet mange gode ideer, saker og praksiser fra både det tradisjonelle høyre og venstre. I saker knyttet til innvandring, kultur og identitet så ligger vi på samme linje som AfD og AfS, og vil jobbe aktivt for en tilbakevandring av nyankomne mennesker som ikke hører hjemme i våre land.  I motsetning til AfD og AfS som har en sterkere grad av markedsliberal orientering så ligger Selvstendighetspartiet i det økonomiske sentrum. Vi anerkjenner at staten kan spille en positiv rolle i økonomien og legge viktige nasjonale føringer for utviklingen i et samfunn. Vi vil ha et samarbeid mellom de forskjellige økonomiske klassene og et samfunn som er tuftet på tillit og tradisjon, noe som reduserer transaksjonskostnadene i økonomien. Vi ønsker å bruke den norske staten til å fremme interessene til nordmenn som en helhetlig folkegruppe.

Miljøpolitikk og naturvern er også veldig viktig for Selvstendighetspartiet. Dette er tett knyttet opp til den konservative idè. Vi mennesker, som alle andre levende vesener, lever i synergi og symbiose med økosystemet rundt oss. Vi har både et ansvar og en egen interesse av å spille på lag med resten av naturen. Det er derfor en av nasjonens fremste ansvarsoppgaver å sørge for en bærekraftig relasjon til naturen og miljøet rundt oss. Det er med basis i vår geografiske lokasjon og den særskilte naturen vi har levd i som har skapt og formet oss som et folk gjennom hundrevis av generasjoner. Vi er en integral del av faunaen i landet som vi bor i, og vi tilhører like mye naturen som naturen tilhører oss.

Selvstendighetspartiet har også hentet inspirasjon og enkelte tiltak fra Kystpartiet, Kristelig Folkeparti (KRF), Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt. Vi ligger nært opp til familiepolitikken til KRF og den verdikonservative linjen partiet en gang sto for, men nå har forlatt. Med hensyn til distriktspolitikk, landbruk og fiskeripolitikk så ligger vi nært opp til Kystpartiet og Senterpartiet, men går tidvis enda lengre i vår støtte til lokal bosetting, lokale fiskere og desentralisering av makt. Vi deler mye av miljøpolitikken til MDG som går ut på klassisk miljøvern og dyrevelferd, men stiller spørsmålstegn ved klimahysteriet. Når det kommer til Rødt så deler vi syn på enkelte viktige saker som omhandler økonomisk selvråderett, slik som ACER, ut av EØS og TiSA avtalen.

Med bakgrunn i dette kan man trygt si at Selvstendighetspartiet er et blokkuavhengig parti som deler mange av de gode synspunktene til flere etablerte partiene fra sak til sak. Det som skiller oss ut fra de etablerte partiene er den sterke nasjonalkonservative profilen på tradisjon, identitet og hevdelse av nasjonal selvinteresse overfor store globale institusjoner.