OFTE STILTE SPØRSMÅL

+ Hva vil det si at dere er blokkuavhengige?

Selvstendighetspartiet frasier seg de tradisjonelle blokkene i politikken. Vi innser at robuste og bærekraftige løsninger må gjøres på tvers av foreldede konstruerte politiske skillelinjer. Norges fremtid er ikke et spørsmål om en venstre- eller høyreorientert regjering, men en storstilt dugnad på tvers av gamle skillelinjer.

+ Hva innebærer det at dere er et sentrumsparti?

Dagens politiske skillelinjer tegnes primært opp i henhold til partienes økonomiske prinsipper som til en stor grad er basert på materielle verdier i et system som er avhengig av kontinuerlig vekst. Selvstendighetspartiet erkjenner at dette ikke er en holdbar modell, da makten er satt i en global kontekst uten lokal forankring. Vi vil reorientere vår økonomiske utvikling og sette familiens, lokalsamfunnets og Norges interesser, behov og fremtid i sentrum.

+ Hva vil det si å være nasjonalkonservativ?

Nasjonalkonservatisme er en gammel idé som finnes i mange forskjellige former, men enkelt forklart vil den søke å bevare nasjonen. En nasjonalisme med grunnlag i en kulturkontinuitet og bevaring av kjære og tradisjonelle verdier. Selvstendighetspartiet er her for alle som vil være med på å gjøre Norge til et bedre sted for nordmenn.

+ Hva vil Selvstendighetspartiet gjøre for å øke barnefødslene i Norge?

Den norske urbefolkningen får for få barn, og det er uaktuelt å bøte på dette med masseinnvandring. Selvstendighetspartiet vil derfor lage insentivordninger for å gjøre det mer attraktivt å få barn på en bærekraftig måte, i hovedsak med skattelette, ekstra pensjonspoeng til barnefamilier samt en ny distriktspolitikk. Les mer i partiprogrammet under “Mer støtte til familiene” og ”Nærhet til gården og familien” under kategorien “Jordbruk, fiske, distriktspolitikk og dyrevelferd”.

+ Hva er deres posisjon angående Midtøsten-konflikten?

Ingen vinner i konflikter på tvers av landegrenser, og de største taperne er alltid sivilbefolkningen. Selvstendighetspartiet vil ikke ta sider i internasjonale konflikter. Vårt fokus er og vil alltid være Norge, men vi oppfordrer samtidig alle parter til å finne fredelige løsninger. Les mer i partiprogrammet under “Utenriks og sikkerhet.”

+ Hva er deres rovdyrpolitikk?

Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Forvaltningen må skje i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv. Les mer i partiprogrammet under “Norske sauer, ikke russisk ulv.”

+ Hva er deres miljøpolitikk?

Selvstendighetspartiet ønsker tradisjonelt miljø- og naturvern av ren luft, rent vann og natur. Vi ønsker å redusere forurensing av land og hav. Derfor vil vi blant annet begrense, skattlegge eller avslutte handel med land og bedrifter som bedriver omfattende plastforurensning av havene.

Samtidig tar vi avstand fra dyre klimatiltak basert på tvilsomme datamodeller og ekstremt usikre fremtidsprognoser. Les mer i partiprogrammet under “Klimapolitikk: Gå bort fra feilspor, verne miljøet.“

+ Hvor ansvarlig er Selvstendighetspartiets økonomiske politikk?

Vi går en stadig mindre sikker fremtid i møte og Selvstendighetspartiets økonomiske politikk er bygget for å være så robust og stabil som overhode mulig. Det innebærer å stabilisere verdien av den norske kronen med gullstandard, og å holde lave skatter for verdiskapning. Les mer i partiprogrammet under “Finanspolitikk.”

+ Hva mener Selvstendighetspartiet om kommunesammenslåing?

Lokalsamfunnene må styrkes og kommunesammenslåinger er med på å frata lokalsamfunnenes selvrådsrett og skape unødvendige byråkratiske hindre. Selvstendighetspartiet er alltid for desentralisering og derfor imot kommunesammenslåinger. Les mer i partiprogrammet under “Innenriks.”

+ Hva mener Selvstendighetspartiet om abort?

Abort er et alvorlig inngrep. Ingen bør ta lett på det å avslutte et svangerskap. Derfor vil vi legge til rette for at det skal bli lettere å adoptere bort sitt barn til en god og trygg norsk familie. Dette innebærer støtteordninger slik at ingen norske statsborgere skal lide økonomisk for byrden det er å bære frem et barn. Selvstendighetspartiet er mot fosterreduksjon. Les mer i partiprogrammet under “Velkomstkultur for nyfødte og ufødte.”

+ Hva er gullstandard?

De siste 50 årenes pengepolitikk har vært basert på å stimulere kortsiktig forbruk ved å trykke penger. Som følge av dette har verdien av den norske kronen falt kraftig. Selvstendighetspartiet vil gjenopprette gullstandarden som vil si at kronens verdi i stedet er dens egenverdi i gull. Gull er stabil i verdi og beskytter folks oppsparte midler mot inflasjon og demper den evige låne-karusellen. Les mer i partiprogrammet under “Finanspolitikk.”

+ Hva vil dere gjøre for å bedre situasjonen for norske arbeidere?

Vi ønsker et klassesamarbeid der arbeidsgiver og arbeidstaker har en gjensidig forståelse for hverandres rolle i en moderne økonomi. Vi vil stoppe sosial dumping. Arbeidskraft fra EØS landene legger press på norske lønninger og leder til at kompetanse og flere yrkesgrupper i Norge forsvinner. Dette vil vi motvirke ved å trekke Norge ut av EØS og stoppe den frie flyten av arbeidskraft inn i landet. Vi vil også jobbe for at de som ønsker å jobbe fulltid på ett sted skal få slippe å jobbe deltid spredt over flere arbeidsplasser. Vi vil sørge for at norsk strømkrevende industri skal prioriteres med tilgang på rimelig norsk kraft slik at norske arbeidsplasser forblir i Norge. Les mer i partiprogrammet under “Gjenopprette nasjonalt eierskap.”

+ Hva er Selvstendighetspartiets distriktspolitikk?

Vi legger stor vekt på å ha sterke og levende lokalsamfunn. Bygder og kommuner bør i størst mulig grad bestemme selv i saker som angår dem, og fraflyttingen bør stoppes og snus. Det er mange som ønsker å flytte tilbake til hjemkommunen sin etter endt utdanning, men disse har problemer med å finne jobb i kommunen sin. Vi vil derfor legge til rette og stimulere for at folk skal få kunne bo i sine hjemkommuner. Vi vil oppnå dette ved å stimulere til utvikling av klynger av kompetansearbeidsplasser i distriktene. Les mer i partiprogrammet under “Jordbruk, fiske, distriktspolitikk og dyrevelferd.”

+ Hva er Selvstendighetspartiets landbrukspolitikk?

Matsikkerhet er sentralt for et land som befinner seg ytterst på den nordlige halvkule. Dersom det skulle bli krig eller internasjonale konflikter med handel er det viktig å kunne være så selvforsynte med mat som mulig. Norge bør derfor ha et sterkt og levende jordbruk. Dette sammenfaller også med en lang norsk kulturarv og verdien av å opprettholde trivsel og skape muligheter i hele landet, ikke bare i byene. Les mer i partiprogrammet under “Jordbruk” og “Innenriks: Beskytte og styrke Odelsloven og Odelsretten.”

+ Hva skiller dere fra Senterpartiet?

Senterpartiet har mange gode nasjonalkonservative trekk, men de har sviktet på bevaring av norske sedvaner og folk som ivaretar norsk bondekultur. De har i tillegg vært for opptatt av å velge tunggrodde og rigide statlige løsninger for å løse problemer som burde ha vært løst lokalt med smidighet og entreprenørskap. Det er et stort potensiale i norsk jordbruk og andre distriktsnæringer, men Senterpartiet har bare ett redskap i verktøyskassen sin: subsidier og tilskudd. Norske bønder har evnen til å være dynamiske og innovative hvis de frigjøres fra stivbeinte regler og en uhellig allianse med Arbeiderpartiet som hører en flau fortid til.

+ Hva skiller dere fra Fremskrittspartiet?

Fremskrittspartiet har mange gode saker, men har i sin iver etter å komme i regjering svelget for mange kameler. Under Fremskrittspartiet i regjering har fremmedkulturell innvandring til Norge økt dramatisk samtidig som at fødselsratene til den norske befolkningen har falt. FrP er i motsetning til Selvstendighetspartiet et markedsliberalt parti og er medansvarlig for “McDonaldiseringen” av det norske samfunnet. Selvstendighetspartiet er en motvekt til FrPs nyliberalisme som ikke tar tilstrekkelig hensyn til Norges kulturelle egenart.

+ Hva skiller dere fra Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for å støtte opp om den norske arbeiderklassen, og det skal de ha skryt for. Likevel har de ikke handlet i verken nasjonens eller arbeiderklassens interesse ved å melde Norge inn i EØS, og å åpne for masseinnvandring som fortrenger og erstatter den norske urbefolkningen.

Arbeiderpartiet har også vært en pådriver for å dytte kvinner i arbeid, ofte mot deres vilje, og mot barnas interesser. De har ført en inflatorisk og byggefiendtlig politikk som har drevet opp boligprisene og tvunget begge i arbeid. Der hvor man i 1960 klarte å kjøpe hus med én lønn trenger man nå to. Selvstendighetspartiet sin økonomisk politikk tar på sin side høyde for at mødre velger å være hjemme med sine unge barn uten at det skal svekke familiens økonomi.

+ Hva skiller dere fra Høyre?

På papiret er høyre et verdikonservativt parti, men i praksis er det mange tiår siden de forlot konservatismen. Høyre er i dag et parti som ikke arbeider for å konservere den norske urbefolkningen, norsk kultur eller norske verdier. De har fjernet tradisjonsrike fylker og kommuner og erstattet dem med byråkratiske konstruksjoner som sentraliserer makt og fjerner den fra lokalsamfunnene. De er ivrige pådrivere for å bygge ned norsk jordbruk. Alt dette er uforenlig med den nasjonalkonservatismen som Selvstendighetspartiet står for.

+ Hva mener dere om Nato?

Vi ønsker en gradvis utfasing av NATO samtidig som man er med på å bygge opp en ny Europeisk forsvarsallianse der USA ikke er medlem. Selvstendighetspartiet ønsker å være med i en Europeisk forsvarsallianse, slik NATO opprinnelig var ment å være. Les mer i partiprogrammet under “Utenriks og sikkerhet.”

+ Hva er tilbakevandring?

Tilbakevandring betyr reversering av innvandring for individer som har en atferd og kultur som ikke er kompatibel med norske verdier. Virkemidlet er i all hovedsak å fjerne all offentlig økonomisk støtte til folk som ikke lar seg assimilere. Utenlandske familier som beskytter eller skjuler kriminelle familiemedlemmer kan også utvises. Les mer i partiprogrammet under “Migrasjon og demografi” og “Tilbakeføring - slutt på feil insentiver og falsk toleranse.”

+ Hvordan vil dere gjøre norsk skole bedre?

Norsk skole er smittet av radikal og verdiødeleggende verdier. Vi ønsker et utdanningsløp med større vekt på karakterdannelse, samfunnsånd, sunne verdier og forberedelse til det praktiske livet. Les mer i partiprogrammet under “Skole og utdanning.”

+ Hva er galt med EØS?

EØS undergraver norsk suverenitet, og åpner Norges grenser for massiv arbeidsinnvandring fra fattige EØS-land. Dette rammer særlig svakerestilte nordmenn som finner det problematisk å konkurrere med fattige talenter fra EØS-området. Resultatet er sosial dumping, og en dramatisk økning i uføretrygd og arbeidsledighet blant unge nordmenn. All vinning fra billig utenlandsk arbeidskraft går opp i spinningen når det sender norsk ungdom på trygd som må finansieres av norske skattebetalere. Les mer i partiprogrammet under “Innvandring fra EØS-stater.”

+ Hvordan skal dere finansiere deres valgløfter?

Det er sterke indikasjoner på at innvandringsrelaterte kostnader koster den norske stat mer enn 250 milliarder kroner årlig. Ved å gradvis redusere denne kostnaden til et absolutt minimum er vi sikker på at våre velferdsforslag lar seg gjennomføre innenfor akseptabel budsjettbalanse. I tillegg ønsker vi å se på utgifter med bistand og involvering i internasjonale prosjekter som ikke støtter opp om Norges interesser. For å justere den norske økonomien slik at den blir bærekraftig, ønsker vi å vurdere landets utgifter i henhold til rasjonelle retningslinjer og nedprioritere symbolpolitikk og utviklingspolitikk rettet mot den tredje verden.

Du finner hele vårt partiprogram her.