Oslo@selvstendighetspartiet.no


Selvstendighetspartiet Oslo
kommunevalgkampsaker 2019

Ytringsfrihet, Trygghet og Velferd.

1. Slutt på korrupsjonen og offentlig sløsing.

 • Selvstendighetspartiet vil meget aktivt arbeide for å belyse og stoppe korrupsjonen som eksisterer i Oslo kommune. Gode eksempler på dette er saken om Byrådsleder Raymond Johansens svoger med familie som ulovlig bekostet seg på Oslo kommune felleskasse. Og ikke minst Lippestad saken der inkompetansen til Lippestad sørget for at noen utvalgte spekulanter solgte boliger til Oslo kommune til overpris.

 • Selvstendighetspartiet vil meget aktivt arbeide for å belyse og stoppe sløsing av felleskapets penger og midler. Eksempler: T-bane billettsystem, Skitne skiløyper, Ekstrem salting av sykkelvei, Costa Blanca sykehjem etc.

 • Selvstendighetspartiet vil jobbe for at det reises tiltale og erstatningsansvar for byråkrater som begår korrupsjon og sløsing. Kameraderi skal ikke belønnes lenger.

2. Slutt på den eskalerende vold, utrygghet og kriminelle gjengveksten.

Det rapporteres nå fra Oslo ukentlig, om ikke daglig, om fenomener som burde være en ytterst sjeldenhet. Noen fenomener som engang ikke eksisterte før vi fikk mange fremmende kulturer. Overfallsvoldtekt, gruppevoldtekt, barnevoldtekt, knivstikking, ran, barneran, rasistisk vold, masseslagsmål, bilkapring, vold og trusler mot politi.

Jenter kan ikke lenger ferdes alene mange steder i Oslo etter mørkets frembrudd av frykt for overfall, voldtekt eller grove fornærmelser.
Mesteparten av disse kriminelle fenomener nevnt, blir begått av ikke Nordmenn. Og Selvstendighetspartiet vil derfor rette politikken iht. det faktum.

 • SHP vil (gjerne sammen med andre parti som erkjenner problemet) snarest at det utarbeides en plan i samråd med politiet om hvordan man stopper den eskalerende fremveksten av kriminelle innvandrerungdomsgjenger og deres innflytelse.

 • SHP vil ikke, at spesielt innvandrer ungdom skal ødelegge sitt liv og andres. Spesielt med tanke på mindreårige som blir med i kriminelle gjenger, begår ran og voldtekt. SHP vil derfor komme med en rekke politiske tiltak mot dette:

  • Foreldre kan og skal gjøres erstatningspliktige for en rekke ting som blir begått av mindreårige. Dette finnes det hjemmel for i loven.

  • Barn som blir dømt for grove forbrytelser skal sendes til en annen del av landet.

  • Når barn blir tiltalt for grove forbrytelser, skal barnevernet inn og sjekke oppvekstlevekår for alle barna i familien. Kanskje foreldrene ikke er skikket til å oppdra barn i det hele tatt.

  • SHP vil at ungdomsklubber, spesielt i belastede bydeler, holder åpent hele uken fra 1600-2100.

  • SHP vil opprette en politikomite i Oslo som skal samarbeide med politiet i Oslo om prioritering av ressurser. (Sørge for god dekning i hele kommunen)

  • SHP vil at det skal vurderes om Oslo kommune skal sette inn ekstra bevilgninger til politiet i Oslo.

  • SHP vil pålegge politiet i Oslo å ha minst en bemannet patruljebil i hver bydel til enhver tid.

  • SHP vil at Politiet skal slutte å kjæle med byens kriminelle narkomane. Innbrudd og tyveri er både plagsomt og dyrt. Her må det tenkes ut tiltak man kan gjennomføre. Det bør vurderes om man skal omgjøre en av Oslos byøyer om til rehabiliteringskoloni for narkomane.

3. Fjerne de nye Bomringer og redusere taksten.

Bomringene i Oslo drar inn ca. 3 milliardær kr i året. Med de nye fra juni 2019, en del mer. Disse pengene går i dag hovedsakelig med til å finansiere prosjekter som bilistene har ingenting nytte av. Bompenger blir da en ren usosial skatt som rammer mest dem med dårligst råd. Og Bompenger hjelper da heller ikke for annet, enn å være melkeku for politikere og byråkrater.

 • SHP vil legge ned de nye bomringer som blir satt i drift juni 2019.

 • SHP vil halvere de gjeldende takster for personbiler og innføre halv pris for elbiler. Overskudd fra bomringer skal gå til vedlikehold av vei samt veiprosjekter som er til nytte for bilistene.

 • SHP vil med hjelp av dagens bomring sørge for med hjelp av veiprising å gi insentiv for at trafikk passerer utenfor Oslo Sentrum. Dvs. Ring 3 skal være gratis for bilister som bare vil passere Oslo. Bomring er helt greit så lenge man har alternativ rute uten passeringsavgift.

4. Mer folkestyre.

 • SHP vil at Oslo kommune skal lage til en elektronisk innbyggerportal der enhver Osloinnbygger kan fremme saker og gi tilsagn. Blir forslaget gitt mer enn x antall tilsagn. Skal det enten tas opp i bystyret eller legges ut til folkeavstemming innen maks. 3 måneder.

 • SHP vil at saker som er oppe til behandling i bystyret, skal legges ut på internett der man kan se avgjørelse og hvem som stemte hva. Dette skal organiseres som en database der man kan sortere og søke på ulike kriterier.

 • SHP vil at Oslo kommune skal oppfordre sine etater til at man kan ha en privat mening om ting som ikke skal føre til tap av jobb eller muligheter for videre karriere.

5. Slutt på tilflytning av flere fremmede, tiggere og kriminelle.

 • SHP vil stoppe mottak av «flyktninger» til Oslo til vi har assimilert de som allerede er kommet. Både av hensyn til «flyktningene» selv og byens innbyggere.

 • SHP vil at de nye tilkommende sigøynerene (også kalt for rumenere) skal ut av Oslo og Norge. Disse er ofte kriminelle og tilfører ikke noe godt til Oslo eller innbyggerne. Dette må gjøres ved en rekke tiltak. Først og fremst skal Oslo slutte å legge til rette for dem. Siden de ikke er Norske borgere så kan de ikke tigge eller oppholde seg mer enn 3 måneder. Oslo kommune kan pålegge politiet å uttransporterte disse folk til nærmeste grense. Samt stresse disse med ransakelser, flytting etc. så ofte som rå hvis de ikke forlater byen.

6. Stopp å belåne våre barn.
Oslo bystyre har vedtatt å doble gjelden fram til 2021. Allerede med dagens kunstige lave renter går ca. 2,5% av inntektene til Oslo kommune med til å bare betjene gjelden. 

 • SHP vil stoppe ytterligere låneopptak i Oslo kommune. Kreve at det lages en nedbetalingsplan. Skal det tas opp nye lån. Så skal de øremerkes og lages til en nedbetalingsplan på maks 30 år. Lenger enn det skal sterkt begrunnes at neste generasjon også får nytte av opplegget. Lån lenger enn 30 år er å overføre gjeld til neste generasjon. Altså belåne våre barn.

7. Opprette nasjonalpark i marka.

 • Selvstendighetspartiet vil jobbe for å få til en storslått nasjonalpark i marka. Marka består i dag av flotte skogsområder rundt Oslo og Akershus med et rikt dyre- og planteliv. Det bidrar til både vakre landskap og biologisk mangfold. Det er også et forfriskende bidrag til nordmenns helse som gir renere luft til befolkningen som en stor grønn lunge på Østlandet. Marka er et viktig rekreasjonsområde for mennesker og brukes flittig til skogsturer, skiturer og diverse idrett. Østmarka har den eldste barskogen og det rikeste naturmangfoldet. Her kan man observere tiur, orrhaner og til og med se fiskeørn og spor etter ulv på vandring.

 • SHP vil her gjerne samarbeide med MDG hvis MDG faktisk mener alvor.

8. Islam hører ikke hjemme i Norge

 • SHP vil forby det totalitære politiske plagget Hijab og Niqab på offentlige tjenestepersonell som møter brukere av offentlige tjenester.

 • SHP vil forby å servere Halal i det offentliges regi.


9. Stoppe forskjellsbehandling og splittelse av Oslos beboere.

 • SHP vil at Oslo kommune skal stoppe økonomisk støtte og særbehandling av det sterkt antidemokratiske, splittende og voldelige Blitz miljøet og Blitzhuset.

 • SHP vil at Oslo kommune skal stoppe økonomisk support og samarbeid med særinteresse og splittende organisasjoner som ARS. (Anti Rasistisk Senter) Som lever av å trakassere Nordmenn og Norsk kultur. 

 • SHP vil stoppe den rasistiske ansettelse praksis i Oslo basert på etnisitet. Alle Oslos borgere er like mye verdt

10. Skrinlegge ombygging av E18 mellom Asker og Lysaker.
    Det er vedtatt å prioritere ombygging av E18 mellom Asker og Lysaker. I planene er det satt som premiss mindre trafikk. Prisanslag ligger på ca. 30 milliarder kr. Og kort oppsummert får man et helt kollektivfelt på bekostning av bilfelt, noen miljølokk og pynting av lokalsentrum i Asker Sandvika. Selvfølgelig mener de etablerte partier at bilistene som får mindre vei skal betale.

 • SHP vil skrinlegge hele E18 Lysaker-Asker prosjektet som gir null utbytte for de som betaler for prosjektet. Og heller ikke løser noen trafikkutfordringer. SHP vil at det skal utredes å bygge en helt ny ekstra veitrase fra Lier til Oslo Nord. Da vil man unngå å måtte lose all trafikk gjennom Oslo sentrum med de problemer det fører med seg av både svevestøv og trafikkork. Og den meste trafikken skal uansett bare forbi Oslo Sentrum.