Søk i vårt partiprogram:

PARTIPROGRAM

Selvstendighetspartiet hevder Norge sin rett til å være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike, slik det står i Grunnloven.

+ Introduksjon til partiprogrammet

Norge skal være tuftet på vår nordiske arv og verdier. Vi har en rik og særegen kulturarv vi er stolte av, som vi skal bevare, foredle og videreføre til våre etterkommere.

Selvstendighetspartiet er samlet rundt erkjennelsen av at politikk ikke lenger først og fremst er et valg mellom venstre og høyre, men heller mellom internasjonale markedsinteresser og globalt overformynderi på den ene siden, og nasjonalt selvstyre på den andre siden. Selvstendighetspartiet står for et sterkt og trygt Norge. Vi setter det norske folk og Norges interesser først. I vårt Norge faller ingen utenfor - vi er fellesskapet!

Selvstendighetspartiet er et blokkuavhengig nasjonalkonservativt sentrumsparti og har som mål å fremme og bevare det norske folk sine interesser, kultur og identitet. Tillit har tradisjonelt stått sterkt i vårt samfunn og vi vil bygge videre på dette. Vi vil gjenskape et trygt tillitssamfunn hvor familiens velferd står i sentrum.

Selvstendighetspartiet vil ta tilbake full suverenitet og nasjonal kontroll på innvandring, jordbruk, matproduksjon, kraftproduksjon, forsvarsindustri, sikkerhet og pengepolitikk fra byråkratene i den Europeiske Union og andre overnasjonale organisasjoner som nå dikterer Norges fremtid. Norge skal derfor ikke inngå internasjonale avtaler som tar makt og suverenitet fra norske myndigheter.

Vi vil ha troverdig håndhevelse av Norsk suverenitet. Dette forutsetter et forsvar forankret i folket og som har tilstrekkelig tilstedeværelse i hele landet.

Selvstendighetspartiet ønsker fredelige forhold og bilaterale avtaler med alle våre naboland. Selvstendighetspartiet står for en bærekraftig og desentralisert utvikling av samfunnet.

INNENRIKS

+ Introduksjon

Selvstendighetspartiet ønsker å flytte beslutningsmyndighet nærmere der folk bor. Vi ønsker å ansvarliggjøre beslutningstakere. Vi vil at ledere og beslutningstakere skal ha personlig tilknytning og lojalitet til sitt lokalsamfunn. I tillegg ønsker vi et skifte bort fra konforme karrierepolitikere. Derfor jobber Selvstendighetspartiet for desentralisering og for et sterkere lokalt selvstyre med fokus på kommunenes selvbestemmelsesrett, samt fylkenes autonomi.

Rettigheter skal gå hånd i hånd med plikter og personlig ansvar. Derfor skal alle rettigheter ha tilhørende plikter. Norge skal være en rettsstat med sterk ytringsfrihet.

Selvstendighetspartiet vil jobbe for at kun norske statsborgere skal ha stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg.

+ Større inntektsutjevning mellom landets kommuner.

Gjennomføre en stor oppgave- og ansvarsoverføring fra statlig regional forvaltning, direktoratene og fylkesmennene til kommunene og fylkeskommunene.

Det trengs en sterk distriktspolitikk i Norge. Vi ser fremdeles tilbakegang i mange distriktskommuner og økt tilflytting til de største byene.

Det skal være enkelt å engasjere seg i samfunnet. For å sikre dette må vi verne om vår nasjonale uavhengighet og det lokale selvstyret. I tillegg må mer makt flyttes fra sentraliserte, byråkratiske institusjoner og ut i kommunene og bydelene, der folk bor. Ulike deler av landet vårt har behov for ulike løsninger. Derfor mener vi at desentralisering av makt gir de beste politiske svarene – for lokalsamfunnet og for landet.

Sterke, små og mellomstore byer og tettsteder, dette er Norge. Vi må oppfordre aktive næringsmiljø og kompetansemiljø knyttet til regional ressursutvikling for bedre regional balanse og framtidig verdiskaping.

Selvstendighetspartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Gode og effektive samferdselsløsninger og målrettede distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vil føre til vekst utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av lokalsamfunn i bygdene, tettstedene og byene, er viktig for både næring og trivsel. Selvstendighetspartiet vil ta kraftig initiativ for å utvikle og styrke distriktspolitikken i bred forstand.

Desentralisering i saker hvor det må utvises politisk skjønn, deriblant fylkesmannsembete som kun bør ha rollen som legalitets- og lovlighetskontroll. Vi må overføre det regionale ansvaret for landbruk-, miljø og arealforvaltning fra fylkesmannen til fylkeskommunen.

Selvstendighetspartiet vil flytte makt fra sentralt nivå og statlig byråkrati til lokale folkevalgte i fylkeskommunen. Det er behov for et sterkt regionalt folkevalgt nivå, i tillegg til kommune og stat. Ikke minst er det viktig for å kunne ivareta en kommunestruktur med mange små enheter.

Oppgaveoverføringen i forvaltningsreformen må videreføres med full tyngde, slik at beslutningsmyndighet desentraliseres, oppgavene løses nærmere brukerne og en sikrer mulighet for en differensiert politikk.

Et levende lokaldemokrati er en forutsetning for Selvstendighetspartiets prinsipp om å ta ansvar for egen og lokalsamfunnets utvikling.

Vi vil bygge samfunnet nedenfra med sentrale mål som å desentralisere makt, bosetting, arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Målet om desentralisering er ideologisk forankret i ideen om et deltakende folkestyre. Behovet for å dele makt og innflytelse mellom ulike deler av landet er grunnleggende for et aktivt folkestyre.

Det må bli større inntektsutjevning mellom landets kommuner, og det må gjennomføres en stor oppgaveoverføring fra statlig regional forvaltning, direktoratene og fylkesmennene til kommunene og fylkeskommunene.

Stimulere til at de største byene oppretter bydelsråd/-styrer for å styrke lokaldemokratiet i de største enhetene.

Selvstendighetspartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der vi bor. Vi sier nei til sentralisering.

+ Valgfri bruk av transportmiddel uten trakassering

Selvstendighetspartiet er sterkt imot transportpolitisk trakassering, avgiftsøkninger og neglisjert veinett som virkemidler til å tvinge den enkelte til å benytte offentlig transport. Bilister på veiene i Norge blir hindret av stadig flere ubegrunnede fartsreduksjoner. Kommunene bruker dette i stor grad som en ekstra inntektskilde.

Et for høyt støynivå skal hvis mulig reduseres ved støyskjermingstiltak. Utslippene av svevestøv fra kjøretøy med dieselmotorer skal minimaliseres gjennom videreutvikling av motor- og eksosteknologi.

En moderne samferdselspolitikk må være oppdatert på forskningen og utviklingen, og basere seg på moderne transportmønstre og transportsystemer, samt utviklingen innen trafikknavigasjon- og styringssytemer.

+ Beskytte og styrke Odelsloven og Odelsretten.

Odelsretten er vår eldste vedvarende lovtradisjon som strekker seg tilbake til fordums tid. Odelen knytter norske slekter og tradisjon til jorden og landet vi bor i. Denne må forsvares for kommende slekter og vernes mot overgrep.

+ Internasjonal godstrafikk må over på kjøl og skinner.

Selvstendighetspartiet går inn for at veiene så langt som mulig skal skjermes for internasjonal tungtransport og heller flytte denne over på skip og jernbane. Det er tvingende nødvendig å oppgradere og modernisere jernbanen og stasjoner med tanke på raskt langdistanse persontransport, godstrafikk, godshåndtering samt støyskjerming.

Det må innkreves veiavgifter for lastebiler og andre større kjøretøy ut fra den faktiske belastning som høyt akseltrykk utgjør på veibanen. Innkrevingssystemet kan forenkles ved at faktisk kjørte kilometer og kjøretøysklasse blir registrert i tidsrommet for innkreving.

+ Lokalt folkestyre

Kjernen i vårt demokratisyn er troen på et sterkt, lokalt folkestyre. Sammenslåinger skal skje ved folkets vilje; ikke i en sal i Oslo.

Det gode livet og samfunnet skapes lokalt. Der det er små avstander med kort vei til skole, sykehjem og barnehage og der mennesker ikke bare blir en liten brikke i et stort system. Et samfunn der det er kort vei mellom de som bestemmer, og de som berøres av vedtakene. Det er innbyggerne selv som vet best hvordan deres egne kommuner skal styres og utvikles.

Selvstendighetspartiet er en ideologisk motpol mot den pågående kommune- og regionreformen med det synspunkt at det fører til ytterligere sentralisering og svekket folkestyre. Kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemninger. Selvstendighetspartiet er garantisten for å stoppe denne sentraliseringen en gang for alle og oppheve tvangsvedtak der kommunene ønsker å fortsette alene.

Sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner skal være frivillig og basert på lokale prosesser og folkeavstemninger. Sammenslåinger vedtatt i Stortinget fra 2013 skal oppheves dersom kommuner og/eller fylker selv ønsker det.

Sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold til de oppgavene sektoren har.

JUSTISPOLITIKK

+ Styrking av politiet og forbedring av strafferettsapparatet

Selvstendighetspartiet har som mål å oppnå en rask forbedring av hele vår justissektor, å gjenopprette rettsvesenet og en effektiv rettsbeskyttelse av borgerne. Rettsvesenet må på alle områder arbeide hurtigere og mer pålitelig. Selvstendighetspartiet ønsker å reversere “nærpolitireformen", som har resultert i at politiet er blitt fjernet fra lokalmiljøet og ført til en uheldig sentralisering av politibemanning og ressurser. Dekningen av politiets tilknytning og arbeidshverdag i de lokale arenaer vil med denne reformen være redusert. Også dette ønsker Selvstendighetspartiet å reversere. Trygge lokale boområder trenger lokalt politi.

Lensmannsordningen gjenopprettes og stillingen lønnes lokalt. Lensmannen skal gis tilstrekkelig myndighet og ressurser til å ivareta sitt ansvar, arbeidsoppgaver og mandat.

På bakgrunn av den økende brutalitet som utvises av unge kriminelle og den graverende problematikk med hyperaktive ungdomskriminelle, holder vi det for viktig og forholdsmessig at alle lovbrytere over myndighetsalder ilegges straff som for voksne og at den kriminelle lavalder senkes til 12 år. Staten må gjennom konsekvent straffeforfølgelse av alvorlige forbrytelser sende et preventivt og advarende signal for å gjenopprette den tapte respekt for rettssystemet hos unge serie-kriminelle.

+ Organisert kriminalitet skal bekjempes på en bærekraftig måte

Organisert kriminalitet må bekjempes på en måte som gir varige resultater. Dette omfatter en mer systematisk utnyttelse av eksisterende juridiske virkemidler og i større grad inndra fortjeneste fra kriminell virksomhet.

Ettersom de fleste lovbrytere innenfor organisert kriminalitet er utlendinger, må det gjøres enklere å utvise dem. Derfor må det, for denne gruppen av personer, gjøres til en utvisningsgrunn om det foreligger skjellig grunn til mistanke om tilknytning til organisert kriminalitet.

+ Angrep på offentlige tjenestemenn må straffes strengere

Norge har i likhet med mange andre europeiske land opplevd en økning av forakt for lov og orden. Dette kan ikke et sivilisert land akseptere.

Den stadig mer omfattende aggressiviteten som utvises mot myndighetspersoner (politi, brannvesen og ambulansepersonell) skal motarbeides ved at minstestraffen for fysiske angrep på slike personer settes til seks måneders ubetinget fengsel.

+ Beskyttelse av ofrene i stedet for beskyttelse av gjerningspersonene

I stedet for at det skal legges stadig mer vekt på beskyttelse av lovbryteren, ønsker vi å fokusere på å styrke beskyttelsen for ofrene. Kriminelle med uhelbredelig alkohol- og narkotikaavhengighet, samt psykisk syke lovbrytere, som utgjør en betydelig risiko for allmennheten, skal ikke anbringes i psykiatrisk sykehus men i forvaringsanstalt. Strafferabatt eller tidlig løslatelse kan kun forekomme med samtykke fra sakens aktor.

Den betydelige andelen utlendinger innen volds- og narkotikarelatert kriminalitet må møtes med hardere strafferettslige mottiltak. Terskelen for utvisning må senkes, og domstolen må kunne beslutte utvisning samtidig med at den avsier straffedom.

For øvrig må juridiske hindre for utsendelse avskaffes. I tillegg må det lages avtaler med fremmede stater om mottak av personer som ellers ikke kan sendes ut av landet. Om nødvendig må det kunne besluttes preventiv forvaring av farlige kriminelle.

Som forbehold om å få norsk statsborgerskap, må det vises til plettfri vandel, men ingen har derimot et rettslig krav på å få norsk statsborgerskap. Selvstendighetspartiet krever et arveprinsipp som muliggjør at staten kan frata det norske statsborgerskapet fra personer med dobbelt statsborgerskap.

Selvstendighetspartiet vil at privatlivets fred skal ha sterkere beskyttelse. Herunder må offentlige skattelister fjernes. Dens funksjon har for lengst hatt sin storhetstid og i dagens globaliserte verden må vi beskytte velstående nordmenn fra kidnapping og annen kriminalitet.

Vi trenger også en oppdatert og sterkere lovregulering for å beskytte privatpersoners datatrafikk og brukerinformasjon.

+ Våpenloven skal ikke strammes inn

En rettsstat må ha tillit til sine borgere. Den må ikke bare tåle at innbyggerne lovlig erverver og besitter våpen, men må også bevare handlefriheten til sine innbyggere og minimere frihetsbegrensede inngrep. Selvstendighetspartiet motsetter seg enhver innskrenkning av borgernes rettigheter gjennom ytterligere innstramming av våpenloven. Kriminalisering av våpenbesittelse avskrekker ikke gjerningspersoner, men gjør ofre vergeløse. Innstramming av våpenloven vil ikke forhindre at terrorister og andre forbrytere skaffer seg våpen illegalt, og at de omsetter dem og tar dem i bruk. En strengere våpenlov vil være enda et skritt i retning av kriminalisering av uskyldige borgere og en omfattende overvåkings- og formynderstat.

+ Begrense lobbyisme blant stortingspolitikere

Vi vil at medlemmer av Stortinget skal vie seg fullt ut til arbeidet som stortingsmedlem. Ivaretakelsen av mandatet skal ikke måtte lide på grunn av betalt arbeid ved siden av. Lobbyismen i Oslo og Brüssel må begrenses.

Bijobbene som stortingsmedlemmer påtar seg ved siden av mandatet har fått et omfang som truer vårt demokrati. Dette fordi det nødvendigvis fører til at oppgaver knyttet til det å være stortingsmedlemmer, ikke blir utført. Selvstendighetspartiet vil ikke at folkevalgte bruker sitt mandat til å skaffe seg lukrative oppdrag for å berike seg selv.

Den største skaden for vårt demokrati er imidlertid at størsteparten av bijobbene kan regnes å finne sted i en atmosfære av lobbyisme eller rett og slett korrupsjon. Av gode demokratiske grunner vil vi ha en betydelig skjerpelse av reglene som gjelder bijobber og bestikkelser. Medlemmer av Stortinget skal bare tillates oppgaver ved siden av som de har innehatt før de ble valgt inn og i passende omfang. På lengre sikt går vi inn for en lobbyisme-lov med konkrete rettigheter, plikter og sanksjoner for folkevalgte og lobbyister; en lov som kan tåle sammenligning med forbilder i andre demokratier. Målet er å kontrollere lobbyismen, å skape transparens om bijobbene og sikre kvaliteten av arbeidet på Stortinget.

+ Innføre straff for sløsing med skattemidler

Skatteunndragelse av også forholdsvis små beløp blir konsekvent rettsforfulgt og straffet i Norge. Dette i motsetning til at sløsing med offentlige midler er straffefritt, selv om dette er minst like skadelig.

Skandaløse budsjettoverskridelser i byggeprosjekter, lite gjennomtenkte offentlige tiltak, samt topplederes og politikeres prestisjeprosjekter,vil være et naturlig resultat av frie tøyler for offentlig bemidling uten strafferettslige konsekvenser.

Selvstendighetspartiet krever en ny straffehjemmel for budsjettutroskap i tillegg til at loven om tjenesteforsømmelse blir anvendt når det passer seg.

En slik regel skal styrke skattebetalernes rettigheter og gjøre det mulig å straffe tjenestemenn og politikere i grove tilfeller av sløsing med skattemidler.

Inntil denne nye loven er implementert søker Selvstendighetspartiet å anvende den gamle Straffelovens §325 for å få straffet politikere for tjenesteforsømmelse, om de sløser med skattebetalernes penger.

FINANSPOLITIKK

+ Offentlig gjeld skal planmessig avvikles

Selvstendighetspartiet vil vende tilbake til balanserte budsjetter og tar til orde for en skrittvis nedtrapping av den oppsvulmede offentlige gjeld. Kommende generasjoner skal ikke måtte tåle følgene av kortsiktig overforbruk, i form av en stadig større byrde fra høyere renter og avdrag.

Vi ønsker å konsolidere de offentlige finanser, og ikke bare for å redusere den relative offentlige gjelden. Også den nominelle [absolutte] gjeld må reduseres, for å kunne håndtere økende renteutgifter i tilfelle høyere rentenivå i fremtiden. Vi vil derfor planmessig betale ned på gjelden. Vedvarende lave renter truer også pensjonen og den økonomiske stabiliteten på lang sikt for store deler av befolkningen.

+ Det må fortsatt være fri adgang til å benytte kontanter

Retten til å ta i bruk kontanter er en borgerlig frihetsrett. Vi er derfor tilhengere av at kontanter fortsatt skal være tvungent betalingsmiddel. En kontantløs stat innebærer en mistenkeliggjøring om at alle borgere uten videre opererer i en svart økonomi, er kriminelle eller har terrorhensikter. En slik grad av kontroll er ikke forenlig med en frihetlig rettsstat tuftet på nordisk lovtradisjon.

En økonomi basert fullt ut på elektroniske penger gjør innbyggere og næringsliv avhengig av at de nødvendige datasystemer for betalingsoperasjoner ikke svikter. Om formuer på konto kun foreligger elektronisk, kan de oppløses i løse luften eller i det minste midlertidig sperres, eller nye innskudd stoppes, som i tilfellet av et vellykket cyber-angrep.

Med avskaffelse av kontanter vil pengenes rolle som uomtvistet verdimål bli kraftig innskrenket. Staten vil kunne ekspropriere alle kontoinnehaveres innestående, uten at man har den muligheten som ellers ville være den eneste, nemlig å flykte til kontanter. Også innehavere av obligasjoner eller livsforsikringspoliser kan oppleve gradvis ekspropriering gjennom negativ rente, og kan kun redde sin kjøpekraft gjennom å forflytte sine midler til mer risikable aktiva-typer.

Et forbud mot kontanter vil bety at all betaling må utføres elektronisk. Dette åpner opp for at myndighetene og bankene oppnår total kontroll med alle pengestrømmer og all økonomisk virksomhet, til dels også over hvor brukeren befinner seg. En slik kontroll vil ikke Selvstendighetspartiet akseptere.

+ Gull må vurderes på nytt som grunnlag for pengesystemet

Vår bekymring gjelder også det monetære systemet i seg selv. Sentralbankene forfølger en intervensjonistisk-kunstig lavrentepolitikk og dette vil trolig fortsette. Slike tiltak i innbyggernes finansielle eiendoms- og frihetsrettigheter, fører i siste instans med tvingende nødvendighet til en ikke-ønskelig vekst i statens og finanssektorens makt.

Ut fra vår bekymring for vårt pengevesen vil vi også tenke gjennom om det er nødvendig med en grunnleggende reform av pengesystemet, med den bakgrunn av at sentralbanken og samarbeidende kommersielle banker vil inneha en rolle som kartell ved å utstede gjeld som penger.

+ Gjenopprette nasjonalt eierskap

Selvstendighetspartiet står for en sosial markedsøkonomi. Dette innebærer å sikre et nasjonalt fellesskap og en bærekraftig økonomisk utvikling. Nasjonalt eierskap av strategisk industri og ressurser vil sikre suverenitet og selvstendighet. Selvstendighetspartiet vil bygge opp en robust produksjons-økonomi i motsetning til dagens skjøre finans og konsument fokuserte økonomi. En sosial markedsøkonomi betyr å stimulere til entreprenørskap og nyvinning samtidig som man forebygger store økonomiske forskjeller i samfunnet.

Videre ønsker vi å gjenreise ordningen med konsesjonslover på mineraler og vannkraftressurser.

Stoppe sosial dumping på norske arbeidsplasser ved å trekke oss ut av EØS. Selektiv arbeidsinnvandring basert på behov.

Oljefondet brukes til investering i infrastruktur og realkapital på norsk landjord.

+ Sosial profil

Forby eiendomsskatt på bolig: Eiendomsskatt er en usosial beskatning på flere måter. Den gjør oss til leilendinger i eget hjem. Mange mennesker kvier seg i dag for å få barn før de har sikret seg et hus, og for mange blir dette en utopi. Et annet stort problem som eiendomsskatten påfører samfunnet er at eldre og pensjonister som etter et langt arbeidsliv sitter igjen med en gjeldfri bolig kan risikere å måtte selge hjemmet sitt fordi de ikke har råd til å betale eiendomsskatten. Derfor vil Selvstendighetspartiet fjerne eiendomsskatt på bolig som et av flere sosiale tiltak for å sikre folk et økonomisk trygt hjem.

Gjeninnføre skatteklasse 2 for ektepar: Skatteklasse 2 gir insentiver for unge par å gifte seg og å holde familien samlet. Ved skatteklasse 2 så økes hver av ektefellenes bunnfradrag når de beskattes sammen som en enhet.

Avskaffe bompenger: Bompenger er en usosial beskatning og utgjør en frihets frarøvelse for arbeiderklassen og de mindre bemidlede i samfunnet. Dette legger også en urimelig stor økonomisk byrde på folk ute i distriktet som er helt avhengig av å bruke kjøretøy i hverdagen.

Veiskatt for utenlandske, tunge kjøretøy: Norsk kortreist mat og andre produkter må i dag konkurrere med varer fra utlandet som delvis er subsidiert av tungtransport som ikke betaler for bruk av norske veier. Dette er urettferdig og gir utlendinger en fordel over Norges egne borgere. Dette bøtes på ved å innføre en veiskatt for utenlandske, tunge kjøretøy.

Redusere Stortingslønna: Å være representert på Stortinget skal være et kall, ikke et yrke. Derfor skal representantene ned i lønn, og frynsegoder skal fjernes.

Heve uføretrygden: Dagens NAV-system er laget for å premiere de som er friske, ressurssterke og skruppelløse nok til å sno seg i systemet. De som virkelig trenger hjelpen faller ofte utenfor. Er man genuint ufør skal det være mulig å leve et trygt og verdig liv i Norge. Vi vil derfor heve uføretrygden.

Heve minstepensjonen: Det skal være mulig å bli gammel i Norge med verdighet. Derfor må minstepensjonen heves. Dette kan gjerne kombineres med ekstra pensjonspoeng for de som fikk barn slik at de som investerte i fremtidens skattebetalere og bidragsytere får mer igjen for sin innsats enn de som valgte å ikke få barn. Ekstra pensjonspoeng, spesielt for mødre, skal ha tilbakevirkende kraft for de som allerede har blitt pensjonist idag.

Fjerne MVA på reparasjoner: Det må bli enklere å ta vare på det man allerede har fremfor å kjøpe nytt. Vi vil derfor fjerne MVA på reparasjoner.

JORDBRUK, FISKE, DISTRIKTSPOLITIKK OG DYREVELFERD

+ jordbruk

Selvstendighetspartiet vil ha en jordbrukspolitikk som støtter opp under et norsk jordbruk og en selveiende bondestand. Ved å ha en selveiende bondestand så vil man sikre generasjonsoverføring av kunnskap og ferdigheter i familien og folket. Ved å ha et sterkt og levende jordbruk så vil det bli enklere å gjennomføre nydyrking etter behov. Tollavgifter, beskatning og markeder reguleres slik at vårt landbruk blir lønnsomt og bærekraftig. Vår jordbrukspolitikk har som målsetting å øke matsikkerheten i Norge. Selvforsyning av grunnleggende matvarer er en forutsetning for en fri og selvstendig nasjon.

Parsellhager: Parsellhager er en fin måte å skape nærhet til natur og jordbruk i urbane strøk, samtidig som det bidrar til egen lokalprodusert mat.

Selvforsyning: Norge er i dag netto selvforsynt med mat, men på mange delområder må vi supplere med import for å dekke basisbehovene. I en krigssituasjon eller perioder med handelskrig og internasjonal turbulens utgjør dette en trussel vi ikke kan leve med. Vi må derfor styrke vår selvforsyning

Levende jordbruk og lokal matproduksjon: Norsk jordbruk strekker seg 5000 år tilbake i tid og er dermed mer enn bare en måte å skaffe mat på, men også en del av en levende urtradisjon. Denne tradisjonen bør videreføres gjennom lokal matproduksjon.

Kortreist mat: Kortreist mat er ikke bare energibesparende og miljøvennlig, det gir også den ferskeste og beste matopplevelsen. Kortreist mat bør derfor premieres.

Matsikkerhet minimum 2 års buffer med kornforråd: Verden er et ustabilt sted, og selv om vi har opplevd over 70 år med fred kan dette snu svært raskt. Vi bør være rustet til langvarig internasjonal krise med kornlagre nok til to års forbruk.

Nasjonale og lokale frøbanker: Vi bør ikke være avhengig av å få matfrø fra utlandet. Det bør derfor opprettes nasjonale og lokale frøbanker for å sikre kontinuiteten i matforsyningen i tilfelle krig eller internasjonal turbulens.

+ Fiskeri og kystsamfunn

Fiskerinæringen skal styrkes sammen med kystsamfunnene. Vi ønsker å styrke bosettingen og lokale arbeidsplasser gjennom å styrke sjarkflåten ved å gjøre kvotereguleringer mer gunstig for sjarkfiskere. Sjarkfiskerne i motsetningen til de større båtene på kystflåten leverer og bor i nærområdene, og vil dermed naturlig tilfalle lokalsamfunnet ved å holde lokale fiskemottak i livet, samt gjennom å bosette seg lokalt. Alt for mange unge potensielle fiskere gir opp drømmen og gir opp og etablere seg ikke lokalt men flytter.

Dagens rådrift av fiskeressursene til havs gir en ufordelaktig fortrinn til de større båtene tilhørende kystflåten. For at kystsamfunnene skal blomstre å leve videre ønsker vi derfor å overføre deler av kystflåtens kvoter tilbake til sjarkflåten langs de nære kystområdene. Selvstendighetspartiet vil ha leveringsplikt til norske fiskemottak for all fisk som er fisket i norsk territorialfarvann for å styrke det lokale næringslivet. Dette er i tråd med formålsparagrafene i Havressursloven og Deltakerloven omtaler blant annet at man skal: «...medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene» og «...øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kyst distriktene...»

Vaktholdet mot fremmede trålere skal gjøres effektivt og kystvakten styrkes for å sikre at norske naturressurser forvaltes forsvarlig og forblir på norske hender.

Selvstendighetspartiet vil jobbe for å legge gradvis flytte fiskeoppdrett til landbaserte anlegg langs kysten.

+ Nærhet til gården og familien

Et ordtak sier at “det tar en landsby å oppdra et barn”, i norske forhold kan dette oversettes til at foreldre, besteforeldre og gode naboer kan bidra til å gjøre livet betydelig enklere for barnefamilier.

Forskning viser at kvinner bosatt utenfor storbyene får flere barn. Selvstendighetspartiet ønsker derfor å gi insentiver til barnefamilier som etablerer seg utenfor Oslo kommune.

Selvstendighetspartiet ønsker en distriktspolitikk hvor norske statsborgere som vil opprettholde båndet til sin familie utenfor Oslo og som har besteforeldre som er født i Norge har krav på billige tomter og boliger samt kontantstøtte eller gratis barnehage om de bosetter seg og stifter familie i fylkeskommunen til sine besteforeldre.

Disse to tiltakene vurderes derfor som en vinn-vinn situasjon: barnefamilier vinner ved at de har nærhet til foreldre og besteforeldre og distrikts-Norge går fra fraflytting til tilflytting.

Ved disse tiltakene sørger vi for befolkningsvekst over hele landet og slekt skal gies mulighet til å følge slekters gang.

+ Genteknologi i landbruket

Genenes fascinerende verden kan se ut til å ligge som en åpen bok i hendene på vitenskapen. Dens talsmenn lover at teknologien skal fjerne sykdommer og sult i verden, men må samtidig medgi at genteknologien medfører risiko for menneske, flora og fauna som det er vanskelig å beregne. Selvstendighetspartiet er åpen for en utforskning av genteknologi undergitt sikkerhetskrav, men så lenge risikoen ikke er klarlagt, er vi er imot enhver anvendelse som går utover det forskningen kan stå inne for.

Tillatelser innenfor genteknologi skal utelukkende kun statlige myndigheter kunne gi. Genmodifisert mat og fôr skal merkes.

Patentering av genetisk materiale og frø er ledsaget av en økende monopolisering i den kommersielle handelen med frø. Derfor vil Selvstendighetspartiet redusere avhengigheten av storkonsern i matforsyningen, opprettholde mangfoldet blant frø og dermed også biologisk diversitet i det vi spiser og dyrker.

+ Norske sauer, ikke russisk ulv

Store rovdyrbestander gir høyt konflikt og en uakseptabel situasjon forhold til lokalsamfunn, enkeltmennesker, dyrevern og utmarksnæringer. Det er ikke bare en konflikt mellom næring og verneinteresser, det handler om folks hverdag. Livskvalitet knyttet til en trygg bruk av naturen er en grunnleggende verdi som mange opplever er i ferd med å bli borte. Selvstendighetspartiets hovedpunkt til en ny politikk på temaet er derfor at den nåværende forvaltningsmodellen for rovdyr med kjerneområder og soner må bort. Kjerneområder og soner for rovdyr er en kunstig geografisk inndeling som påfører en urimelig belastning på lokalsamfunnene i de utsatte områdene. Selvstendighetspartiet vil derfor at den nåværende modellen med rigide soner erstattes med skogvoktere.

Rovdyrbestandenes levedyktighet må vurderes over større geografiske områder, også gjennom samarbeid med naboland. Bestandene må balanseres mot en aktiv bruk av utmarksressursene.

Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Dette er en grunnleggende forutsetning for en vellykket rovdyrpolitikk. Forvaltningen må skje i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

Effektivt uttak av skadedyr og uttak av rovdyr som gjør skade, viser unormal atferd, eller skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt. Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre skade.

Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler frykt for ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle situasjoner være direkte farlig for mennesker. Selvstendighetspartiet vil synliggjøre folks motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk.

Selvstendighetspartiet ønsker derfor å opprette en ordning med skogvoktere, som har begrenset politimyndighet til forvaltning av villmark og fauna.

+ Dyrevelferden skal høyere opp på dagsordenen.

Vi vil innføre dyrepoliti og øke straffene for de som bryter dyrevelferden. Vi vil derfor også forby halalslakt og import av hala-kjøtt. Vi vil derfor også forby halalslakt. For å bedre dyrevelferden så vil vi ha tettere tverrfaglig samarbeid mellom relevante fagmiljøer. Vi vil opprette eller videreutvikle sentrale dyrevelferdsfunksjonær som dyrevelferdskoordinator og veterinærvakt. Vi skal derfor bidra til å utvikle Dyrenes hus til lokalt ressurs- og kompetansesenter for dyrevelferd. Det offentlige i Norge skal benytte sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter og sette en etisk standard i markedet.

Selvstendighetspartiet vil gå inn for en holdningskampanje for sterilisering, kastrering og chipping av katter. Vi vil legge ned et forbud mot å leie arealer til sirkus med ville dyr. Selvstendighetspartiet skal jobbe for opprettelsen av flere hundeparker.

MIGRASJON OG DEMOGRAFI

+ Introduksjon

Migrasjon inn til Norge må ikke gå på bekostning av norsk eller samisk kulturell eller etnisk integritet. Selvstendighetspartiet vil ha et homogent samfunn med høy sosial tillit der nordmenn skal forbli det ubestridte flertall i Norge. I den grad innvandring til Norge finner sted skal den være selektiv og kun etter nasjonale behov, fortrinnsvis fra land som er kulturelt kompatible med Norge. Vi vil stoppe strømmen av asylsøkere til Norge og drive en aktiv politikk for tilbakevandring. Uten disse to tiltakene kan vi ikke løse andre sosiale eller demografiske problemer i årene som kommer.

Selvstendighetspartiet vil søke et bredt stortingsforlik for å endre asylanters og innvandreres forbruk av offentlige midler, der disse midlene kan benyttes av vertsfolkningen.

Spesielt på områdene asylpolitikk og innvandring har «den politiske korrekthetens» giftige politiske klima ført til «tabuer» og spesielle regler for hva man kan si og hvordan man kan uttrykke seg. Brudd på reglene medfører samfunnsmessig stigmatisering, til tider også yrkesmessige ulemper; denne typen omgang med upassende meninger har historisk sett kjennetegnet totalitære stater, ikke frie demokratier. Spørsmål om uheldige trekk i utviklingen på asyl- og innvandringsområdene skal, i frykt for et omslag i opinionen, ikke bringes på bane. På samme tid ledes oppmerksomheten vekk fra de herskende politiske partienes fullstendig feilslåtte asyl- og innvandringspolitikk de senere år. På denne måten forhindrer man en åpen diskusjon.

Disse forholdene fører til at innvandrere blir mistenkeliggjort under ett, noe som er urettferdig overfor flertallet av lovlydige, integrerte utenlandske medborgere og også overfor lovlydige asylsøkere. Selvstendighetspartiet krever derfor at frie borgere igjen skal kunne tale fritt. Ingen skal måtte være redde for å si sin mening i innvandrings- og asyl-politiske saker. Den grunnleggende retten til fri meningsytring skal igjen gjelde, også på dette politiske feltet.

Norge er på grunn av sin geografiske beliggenhet, historie og befolkning ikke et klassisk innvandringsland, og særlig ikke et mål for masseinnvandring, slik vi har opplevd i årene siden 2015.

På grunn av den økende innvandringen har Norge over en veldig kort historisk periode blitt de facto gjort til et innvandringsland, men uten at det finnes en rettslig ramme for dette. Australia er på dette området et av våre forbilder for hvordan et innvandringsland kan organisere innvandring som et sosialt tilrettelagt og tilpasset samfunn og arbeidsmarked. «Den norske måten» fører derimot nesten utelukkende til innvandring for å få sosiale velferdsgoder, i stedet for til det kvalifiserte arbeidsmarkedet. Dette vil Selvstendighetspartiet endre; vi krever et paradigmeskifte i: 1) Asylinnvandringen, 2) håndteringen av retten til å flytte fritt innenfor EØS, 3) innvandringen av kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland, og 4) når det gjelder integrasjonen av innvandrere i alle de tre kategoriene.

Innvandringsstopp

Selvstendighetspartiet krever at Norske myndigheter håndhever innvandringsstoppen slik intensjonen med forbudet var opprinnelig tiltenkt.

FN’s migrasjonsavtale

Norge skal hevde sin suverenitet og umiddelbart trekke seg ut av FN`s migrasjonsavtale; “The Global compact”. Denne avtalen legger i prinsippet til rette for ubegrenset migrasjon inn til Norge. FN’s migrasjonsavtale pålegger Norske myndigheter til å instruere media i Norge til å omtale migrasjon positivt. Selvstendighetspartiet ser på denne utviklingen med stor bekymring og vil jobbe for å motvirke dette.

Tilbakevandring

Selvstendighetspartiet vil stimulere til gradvis tilbakevandring, fortrinnsvis frivillig, ved bruk av økonomiske virkemidler. Kriminelle av utenlandsk opprinnelse, inkludert umyndige, vil få bortfall av offentlig støtte og fradømmes eventuelle statsborgerskap ved tilstrekkelig grov kriminalitet. Det må også åpnes opp for muligheten til kollektiv utvisning av utenlandske familier som beskytter eller skjuler kriminelle familiemedlemmer.

+ Asylinnvandring – for et paradigmeskifte

En folkevandring av historiske proporsjoner utfordrer Europa. Som følge av befolkningseksplosjon, kriger, religiøse konflikter og ekstremt klima i flere land, spesielt på det afrikanske kontinent, i Nære Østen og Midt-Østen, står vi kun på starten av en verdensomspennende, frem til nå en utenkelig forflytning av folkemengder i retning av de velhavende europeiske statene.

Dagens aktuelle europeiske asyl- og flyktningpolitikk kan ikke videreføres. Den lite treffende betegnelsen ”flyktning”, er et uttrykk for denne feilende politikken. Det er nødvendig å gjøre et skille mellom politisk forfulgte flyktninger og krigsflyktninger som umiddelbart før deres innreise har blitt utsatt for ekte krigsrelaterte farer, og irregulære migranter. Ekte flyktninger vil også Selvstendighetspartiet beskytte, så lenge årsaken i hjemlandet vedvarer. Irregulære migranter derimot, som i motsetning til ekte flyktninger, kan ikke gjøre krav på beskyttelse som flyktninger.

Den nåværende pålagte politikken med liberal tilkjennelse av asyl fører, i lys av den kunnskap man har om omfattende misbruk av asylinstituttet, ikke bare til rask, uholdbar kolonisering av Europa, spesielt Norge, gjennom mennesker fra andre kulturer og verdensdeler. Den er også ansvarlig for at mange mennesker dør i Middelhavet. Selvstendighetspartiet vil forhindre disse kyniske følgene av misforstått humanisme og den medfølgende faren for sosial og religiøs uro, så vel som å hindre en snikende utslettelse av den europeiske kultur.

Den samlede europeiske asylpolitikken har spilt fallitt som følge av de sørlige EU-landenes brudd på Dublin-Konvensjonen, og også som følge av politikk under både såkalte sosialistiske og ikke-sosialistiske partier. Selvstendighetspartiet går inn for en fullstendig stengning av EØSs yttergrense og krever at flyktende mennesker tilbys følgende alternativ: I opphavsregionene for flyktningestrømmene, som f.eks. Nord-Afrika, skal beskyttelses- og asylsentre opprettes i sikre nabostater. Det er et primærmål at denne typen tiltak etableres under et FN-mandat. Søknader om beskyttelse skal deretter kun tas i mot, behandles og avgjøres av dette FN-mandatet. Søkere i Norge og Europa skal uten unntak være forpliktet til å returnere til disse sentrene straks de er opprettet.

Dersom det viser seg at slike tiltak ikke kan organiseres internasjonalt innen overskuelig fremtid, vil Norge selvstendig etablere slike beskyttede mottak i sikre stater med stedlig akseptabel standard og grunnleggende forpleining.

I tillegg må man finne frem til stater, som man kan inngå avtaler med om å muliggjøre slike mottak på ambassadeområde, eller annen fast eiendom, etter den ”Australske modellen”. I disse regionale mottakssentrene skal det opprettes regionale kontorer og forvaltningsrettslige behandlingsapparat, som skal ha eneansvar for gjennomføringen av asyl og den rettslige prosessen for asylsøkerne fra regionen.

De som søker beskyttelse fra disse regionene som påtreffes i Norge og presenterer sin søknad her, skal uten unntak eskorteres til opphavsregionen for gjennomføring av asylsøkerprosessen ved det kompetente mottakssenteret i opphavsregionen. Ved anerkjennelse av en reell beskyttelsesgrunn skal man sørge for at vedkommende kan reise trygt til Norge.

På alle norske grenseoverganger hvor det foregår ureglementert innvandring, skal strenge personkontroller innføres for å hindre illegal grenseoverskridelser. Så lenge det foreligger en verdensomspennende folkevandring i retning Norge og så lenge den europeiske grensesikringen er dysfunksjonell, går vi inn for sikringstiltak på de norske grensene for å forhindre ukontrollert innvandring, herunder også bevoktning av ”den grønne grensen” (dvs., grensen i naturen mellom de etablerte grenseovergangene).

Selvstendighetspartiet vil sikre den individuelle asylretten ved å erstatte dagens løsning med en grunnlovsfestet garanti om en asylrett (en institusjonell garanti). Genèvekonvensjonen fra 1951 og andre foreldede supra- og internasjonale avtaler må tilpasses nåtidens verdensomspennende bevegelse av massemigrasjon. Asylretten skal ikke lenger kunne misbrukes som et tjenlig middel for masseinnvandring.

Livsbetingelsene i flyktningeleirene som har oppstått som følge av kriger i nærheten av flyktningenes hjemmeområder må holdes på et slikt nivå at videre migrasjon blir overflødig. Med en brøkdel av finansieringsmidlene som i dag nyttes for å håndtere den irregulære migrasjonen innenlands kan vi hjelpe langt flere mennesker i sine hjemmeområder, og på denne måten hindre utvandringstrykket derfra.

+ Tilbakeføring ‐ slutt på feil insentiver og falsk toleranse

Det største insentivet, når det gjelder asyl og innvandring inn i det norske velferdssystemet, er over flere tiår den manglende gjennomføringen av utreiseplikten for utlendinger, som ikke har noe perspektiv om berettiget opphold i Norge.

Tilbakeføring til opphavslandene blir sabotert på mange måter. Herunder er både de utreisepliktige, innenlandske medløpere i Norge, og tidvis også opphavslandene, delaktige. Kampanjer fra innvandringslobbyen og mediene sikter mot stadig nye oppholdsberettigede. Stortinget forholder seg ofte ikke til deportasjonsavgjørelser på regjeringsnivå, utsetter gjennomføringer og setter den i praksis ut av kraft.

Selvstendighetspartiet vil ha slutt på denne ringeakten for rettsstaten. Selvstendighetspartiet krever at deportasjonsretten styrkes, forenkles og at den anvendes konsekvent, og der hvor dette ikke gjøres, må retts- og fagapparatet på fylkesnivå øyeblikkelig gripe inn. De som er ansvarlige for utlendingsfeltet må uinnskrenket kunne stole på at de har politisk ryggdekning.

Alle asylsøkere som har fått rettskraftig avslag på sine søknader, skal uten unntak bringes ut av landet, så fremt de ikke selv frivillig adlyder det pålegget om utreise som de har fått. Utviklingshjelp, eller kutt av slik hjelp, samt visumpolitikken, må brukes som brekkstang for å sikre at opphavslandene samarbeider om å akseptere tilbakeføringen av sine egne statsborgere.

Utreisepliktige utlendinger som kan sendes ut, skal ikke samtidig gis insentiver for å bli. Herunder skal sosialhjelpen deres legges på et rettslig minimum i form av naturalytelser. Obstruksjon av tilbakeføringen som mangelfull fremskaffelse av pass og villedning av myndighetene, skal straffes. Regler om å gi oppholdstillatelse for gamle saker vil vi stryke, da disse fungerer som ”belønning” for langvarig manglende vilje til å samarbeide og motarbeider reglenes hensikt.

Frivillig utreise er å foretrekke fremfor deportasjon. Nettopp de som av rene økonomiske motiver har søkt asyl i Norge, kan dersom dette er hensiktsmessig, gjennom tildeling av engangsstarthjelp – motiveres til frivillig hjemreise. Asylsøkere som har fått avslag på sin asylsøknad skal oppbevares på lukkede mottak i påvente av hjemtransport.

Selvstendighetspartiet går inn for å motvirke de økonomiske årsakene til migrasjon, også i de tilfeller dette kan medføre ulemper for vestlig næringsliv. Eksempelvis går vi inn for eksportstopp for høysubsidierte landbruksprodukter til Afrika, som ruinerer de lokale markedene og fratar menneskene der deres livsgrunnlag. Det samme gjelder for eksport av våpen, gamle klær, giftavfall og andre vestlige avfallsprodukter, så vel som for EU-fiske utenfor den afrikanske kysten.

+ Innvandring fra EØS-stater

Den europeiske retten til fritt å velge sitt bosted, slik denne kommer til uttrykk i retten til fri bevegelse av personer internt i EØS, har ført til massive folkeforflytninger internt i EØS fra de fattigere til de rikere statene. Dette gjelder også Norge, kun for å oppnå velferdsfordeler. Riktignok har den norske retten – i overensstemmelse med retten til fri bevegelse av personer – innført visse innskrenkninger i adgangen til sosiale ytelser; disse innskrenkningene er likevel ikke tilstrekkelig for å forhindre det gjennomgripende misbruket av det generøse norske velferdssystemet. Praksis gir flerfoldige muligheter til å omgå og snike seg rundt de svakt utformede retningslinjene.

Selvstendighetspartiet krever derfor melder seg ut av Schengen-avtalen med mål om å gjenvinne nasjonalt handlingsrom for å få en slutt på det omfattende misbruket av rettighetene som følger med retten til fri bevegelse av personer i Schengen-området.

+ Styrt innvandring fra tredjestater

Vi går inn for en moderat legal innvandring med utgangspunkt i kvalitative kriterier, i den grad dette er absolutt nødvendig og behovet ikke kan dekkes gjennom det hjemlige potensialet eller gjennom innvandring fra europeiske land. I fremste rekke står Norges interesse som velferdsstat, nærings- og kulturnasjon. Innvandrere som er kvalifiserte for arbeidsmarkedet og med høy integrasjonsberedskap er velkommen. De mangeårige erfaringene andre vestlige land har gjort når det kommer til innvandring må vi nyttiggjøre oss. Vi må skarpt avgrense den uregulerte asylinnvandringen, som Norge som velferdsstat ikke trenger.

Forsyningen av landet med kvalifisert arbeidskraft må i første rekke ivaretas gjennom utvikling av det fullstendige hjemlige potensialet. Dette vil innbefatte en omfattende utdanning, det å få hundretusener av potensielle arbeidstakere inn i arbeidsmarkedet, og også få slutt på diskriminering av eldre arbeidstakere og eneforsørgere. Tidvis kan legal innvandring fra Schengen-stater bidra. Man må også redusere utvandringen av innenlandske kvalifiserte arbeidstakere, og de som allerede har utvandret må oppmuntres til å komme hjem igjen. Verving i tredjeland er først aktuelt når samtlige av disse mulighetene til gjenvinning av arbeidskraft og kvalifisering er utnyttet. Styrt innvandring fra tredjeland er ikke i noe tilfelle en farbar vei for å løse den demografiske krisen. Den uregulerte, i overveiende grad ukvalifiserte og illegale innvandringen via omveien om asylinstituttet bidrar overhode ikke til å fremskaffe et potensiale for fagfolk.

Norge står i et konkurranseforhold med andre høyteknologiske nasjoner om tilgangen på høyt kvalifiserte innvandrere. Regelverket for å vinne frem i denne kampen, fordrer en gjennomgående revisjon. Et forbilde på dette området kan være en fornorsket ”australsk modell”. Først og fremst må det være bruk for de innvandringsvillige fra utlandet. Kun i enkelttilfeller bør det åpnes for utlendinger som allerede befinner seg i Norge uten rett til varig opphold, som for eksempel utlendinger fra tredjestater, som har fullført et studium i Norge.

For innvandring av denne kategorien skal det utslagsgivende være evne til integrasjon, kvalifikasjoner, språkkunnskap og at det foreligger tilbud om en arbeidsplass.

Et fremtredende kjennetegn på statlig suverenitet er at man selv kan kontrollere kvantiteten og kvaliteten av innvandring. Dette må også gjelde for Norge.

+ Integrasjon – mer enn bare å lære norsk

Det multikulturelle samfunnet har spilt fallitt. For å kunne leve fredelig sammen med innvandrere i fremtiden, er assimilering essensielt. Kun på denne måten kan man forhindre videre fremvekst av parallellsamfunn i vårt land.

Vellykket integrasjon fordrer at innvandrere i alle aldre at man i det minste lærer det norske språket, at man akter den norske retts- og samfunnsordning og at man tjener nok til å forsørge seg selv. Assimilasjon som den mest vidtgående form for integrasjon er ønskelig, men kan ikke tvinges igjennom.

Hver innvandrer har en ufravikelig forpliktelse til å integrere seg; vedkommende må tilpasse seg sitt nye hjemland, ikke motsatt. En fortsatt innvandring av mennesker med dårlige utsikter til integrasjon forsterker de bestående problemene og er derfor uansvarlig. Gode utsikter til integrasjon må i fremtiden være en forutsetning for en innreise som har varig opphold som mål. Varig opphold må i fremtiden forutsette vellykket og varig integrering. Den som omvendt nekter integrasjon, må utsettes for sanksjoner og til syvende og sist også miste sin rett til opphold.

+ Kostnadene ved innvandring – få de virkelige tallene på bordet

Velferdsinnvandring er i dag normalisert. Dette eksemplifiseres gjennom den retts- og livsvirkelighet som preger alle innvandringsgruppene. De mekanismene som skal hindre dette viser seg å være virkningsløse, da rettshåndhevelsen enten blir satt ut av kraft, relativisert gjennom rettssystemet eller i ytterste konsekvens viser seg åpen for korrupsjon og bedrageri.

Lavt kvalifiserte innvandrere er i overvekt blant misbrukerne av asylsystemet og blir avhengig av den skattefinansierte velferdsstaten. Kvalifiserte innvandrere foretrekker land med lavere skattebyrde.

Uten unntak kommer asylsøkere inn i det sosiale systemet allerede ved grensepassering, da allerede dette utløser rett til ytelser. Etter at søkeren har fått opphold, gjelder det samme for familiemedlemmene som kommer etter. Selvstendighetspartiet krever at en stanser de ubegrensede mulighetene for familiegjenforening for de som har fått asyl, da dette ellers medfører en direkte og varig tilgang til sosiale ytelser for søkerens familie.

Kostnadene ved masseinnvandringen er ikke transparent. Et anslag estimerer en størrelsesorden på angivelig 250 milliarder NOK i året, per 2019. Det er ikke tilstrekkelig å kun gange opp antallet sosialhjelpsmottakere med satsen for sosialhjelp. I tillegg kommer de enorme kamuflerte kostnadene knyttet til ivaretakelse og forsørgelse av flyktninger på alle de ulike forvaltningsområdene. Som en følge av masseinnvandringen har det oppstått en industri rundt migrasjon som minner sterkt om kartellvirksomhet. Det foreligger ingen fullstendig kostnadsanalyse og beskrivelse. En slik analyse er ikke ønsket av de nåværende stortingsrepresentantene.

Selvstendighetspartiet krever at finansieringen av innvandringen organiseres på en fundamentalt ny måte. Kostnadene skal på alle forvaltningsnivåer være fullstendig transparente og fullstendig beskrevet. Økonomisk anvendelse av skattepenger må også gjøres gjeldende på innvandringsfeltet. Selvstendighetspartiet er sterk motstander av spesielle unntak for flyktninger.

Ikke bare de kortsiktige, men også de langsiktige kostnadene ved innvandring må tas i betraktning. Den nasjonale bakgrunnen til de innvandrerne som mottar støtte må gjøres åpent og tilgjengelig. Således vet man hvor mange av asylsøkerne som har fått opphold som blir varige brukere av det sosiale sikkerhetsnettet. Hvorvidt det foreligger vellykket eller mislykket integrasjon kan dermed evalueres. Selvstendighetspartiet krever også på dette området full transparens hos NAV og Husbanken.

+ Innvandrerkriminalitet – intet skal skjules, intet forties!

Titusenvis av mennesker fra andre kulturkretser uten de nødvendige kvalifikasjonene for integrasjon lokkes med falske løfter til Norge. I deres hjemland har de brent alle bruer. Forventninger og løfter om velstand medfører en fare for at mange kan gli over mot kriminalitet.

Det er ikke bare i kjølvannet av den uregulerte masseinnvandringen gjennom asylinstituttet at kriminaliteten stiger. Tilsvarende gjelder også hva angår den feilede grensekontrollen til enkelte EØS-medlemsstater. Ennå føres det knapt statistikk over asyl- eller migrasjonsbakgrunnen til mistenkte gjerningsmenn da dette av politiske grunner holdes hemmelig, eller pyntes på. Tidvis fortier eller underdriver offentlige myndigheter og medier problemene som følges av asylinnvandringen. Selvstendighetspartiet ønsker derfor å virkelighetsorientere hvordan kriminalitetsstatistikken føres og presenteres.

Kriminalitet som følge av innvandring er på bakgrunn av språkbarrieren spesielt vanskelig å bekjempe. Det er vanskelig å hindre at gjerningsmenn fra utlandet blir værende gjennom bruk av rettsapparatet. Det er nærmest umulig, til tross for at det i prinsippet vil være den beste måten å bekjempe innvandringsrelatert kriminalitet. Også dette vil vi ta tak i.

Selvstendighetspartiet krever at beskyttelse av borgerne mot kriminalitet relatert til innvandring gis første prioritet. Dette betyr en systemendring fra at de sikkerhetsansvarlige hindres i å utføre sitt arbeid gjennom nasjonale og overnasjonale forskrifter til et nytt konsept for de ansvarlige myndigheter for utenlandssaker. Politi og rettsvesen må sørge for best mulig beskyttelse av borgerne mot kriminalitet relatert til innvandring, så vel som å sette en stopper for asyl- og rettsmisbruk innenfor rammene av det som er rettslig og praktisk mulig. Dette forutsetter at man forkaster Stortingets retningslinjer om innvandring og asylpolitikk, som har ført til den massive økningen av antallet søkere.

Selvstendighetspartiet går inn for et tiggeforbud for utenlandske statsborgere. Bakgrunnen for dette er den politifaglige oppfordringen til norske politikere om å forby tigging, da spesielt tiggervirksomhet begått av utenlandske statsborgere, knyttet til organisert kriminalitet.

+ Opptakelse som borger – avslutningen på vellykket integrasjon

Tildeling av norsk statsborgerskap er avslutningen på en vellykket integrasjon, ikke dens utgangspunkt. Søknad om statsborgerskap må godkjennes både lokalt av en kommunal nemnd i tillegg til UD sentralt. For personer med utenlandsk opprinnelse skal statsborgerskap fradømmes ved grove kriminelle handlinger og med utvisning som følge.

For Selvstendighetspartiet er norsk statsborgerskap udelelig forbundet med vår kultur og vårt språk. Statsborgerskapet har de siste årene fått redusert betydning. Barn får under visse betingelser automatisk norsk statstilhørighet, også når ingen av foreldrene er norske. Samtidig har det blitt lovlig med dobbelt statsborgerskap.

Selvstendighetspartiet vil jobbe aktivt for at innvandrere skal ha ”dobbeltpass”, altså at man får norsk statsborgerskap og samtidig beholder eller erverver et annet statsborgerskap, noe som ikke utelukker fornuftige og nødvendige unntak. Utover dette må kravene for å bli opptatt som statsborger heves betraktelig.

Valget om å få norsk statstilhørighet må være et bevisst valg gjort av en myndig innvandrer. Herunder utelukkes norsk statsborgerskap for barn med utenlandske foreldre, da dette har ført til utstrakt misbruk av asylsystemet. Territorialprinsippet må på dette grunnlag igjen fjernes fra rettsgrunnlaget.

UTENRIKS OG SIKKERHET

+ introduksjon

Selvstendighetspartiet vil jobbe for en fler-polar verden og en uavhengig Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, hvor Norge og Europa skal være uavhengig av USA. Vi vil jobbe for å opprettholde prinsippet om nasjonal suverenitet og holde Norge utenfor intervensjons krigføring. Vi støtter ikke bruk av NATOs militærmakt mot land som ikke direkte truer Norge eller andre NATO land. Vi ønsker en gradvis utfasing av NATO samtidig som man er med på å bygge opp en ny Europeisk forsvarsallianse der USA ikke er medlem.

Invasjonen av Irak, bombingen av Libya, våpenleveranser og opptrening av opprørsstyrker i Syria er eksempler på bruk av aggressiv militærmakt mot land som ikke utgjør en trussel mot Norge eller vår felles europeiske sikkerhet. Disse aggressive militære intervensjonene har skapt kaos, lidelse, grobunn for terrorisme og hat mot Vesten. Intervensjonen og krigen mot disse landene i Midtøsten har vært en sterk medvirkende årsak til flyktning- og migrasjonskrisen til Europa. Dette vil vi sette en stopper for.

Norge skal ikke delta i militære operasjoner utenlands uten en supermajoritet i regjering og Storting avgitt ved åpen avstemning. Norge skal føre en pragmatisk realpolitikk og søke tilknytning til kulturelle- og interessebeslektede nasjoner. Selvstendighetspartiet skal etterstrebe fredelig sameksistens med alle våre naboland. Vi ønsker et sterkere nordisk samarbeid innen sikkerhet, forsvar og handel. Norge skal jobbe for en flerpolar verden der Europa er en egen uavhengig blokk.

EU, EØS og Schengen-avtalen bør erstattes med et nytt europeisk avtale-rammeverk som legger nasjonalstatenes suverenitet og frihet til grunn. Hvis dette ikke lar seg gjøre på rimelig vis skal Norge føre en uavhengig utenrikspolitikk der vi har bilaterale avtaler med hvert enkelt land.

Det store mangfoldet av regionale og nasjonale kulturer og tradisjoner er spesielt ved vårt kontinent. EU er på god vei til å bli en sentralisert føderasjon ledet ann av EU-byråkrater og udemokratiske makteliter konsentrert i Brüssel. Dette skjer samtidig som stadig flere nasjonalstater i EU krever tilbake sin nasjonale selvstendighet. Dette har ledet til økte spenninger i EU og Norge har i dette henseende tjent på sin uavhengighet fra unionen.

I stedet går vi inn for et økonomi- og interessefellesskap av suverene, løst forbundne enkeltstater. Vi ønsker å leve sammen i vennskap og godt naboskap. Vi er imot EU som et «United States of Europe» eller som en forbundsstat, der det er umulig å melde seg ut. Vårt mål er et suverent Norge, der frihet og sikkerhet for innbyggerne er garantert, som fremmer borgernes velstand og som yter sitt bidrag til et fredelig og fremgangsrikt Europa.

+ TiSA og TTIP

TiSA: Norge må trekke seg fra de hemmelige forhandlingene om TiSA, og offentliggjøre avtalen det forhandles om. Avtalen vil blant annet forby landene å nasjonalisere virksomhet som er privatisert. Det som blir privatisert under en regjering, kan ikke nasjonaliseres igjen ved en senere anledning. Slik blir store deler av norsk politikk avviklet. TiSA vil åpne dørene for mer utenlandsk eierskap av norske bedrifter i Norge. Dette svekker nasjonal suverenitet ovenfor global storkapital og er en trussel mot trygge arbeidsplasser i Norge og nasjonal selvstendighet. Avtalen omhandler alt av tjenester. Dette dreier seg om velferdsstaten. Skole, sykehus, vann, energi – alle tjenester som har et ansvar for fellesskapet skal kunne underlegges nasjonal styring ved kritiske behov.

TTIP: EU og USA startet forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) sommeren 2013. Forhandlingene omfatter mer enn vanlige frihandelsavtale forhandlinger. Partene har indikert at TTIP vil omfatte markedsadgang for varer, tjenester og offentlige anskaffelser. Norge skal fortsette å holde seg unna disse forhandlingene og skal ikke bli dratt inn i flere overnasjonale regelverk og byråkrati. Norske myndigheter skal ved enhver anledning hevde norske interesser og selvstendighet.

+ Et Europa av nasjoner

Vi vil at europeiske nasjoner skal ha frihet fra fremmed formynderi. Rettsstatsstrukturer, økonomisk velstand og et stabilt, velferdssystem preget av rettferd er et nasjonalt ansvar.

Politikken i Europa er preget av en snikende avdemokratisering. EU har blitt en udemokratisk konstruksjon der politikken er utformet av byråkratier som ikke er demokratisk kontrollert. Det er nødvendig med en grunnleggende reform av EU for at europeiske land igjen skal kunne bli fyrtårn for demokrati og frihet i verden.

+ Gi myndighet tilbake til nasjonalstaten

Fremfor alt må nasjonalstatene få tilbake sin myndighet. Nærhetsprinsippet skal overholdes konsekvent. Norge ser på seg selv som en suveren stat på samme måte som de fleste andre EU-landene. Dets engasjement i Europa, og videre i internasjonale organisasjoner finner alltid sted under forbehold om reaktivering av egen fulle suverenitet så langt dette er i egen interesse.

Den politiske eliten har med Maastricht-traktaten av 1991 og særlig med endringen i Lisboa 2008 forsøkt å videreutvikle EU irreversibelt til én stat. Dette skjedde til tross for folkeavstemningene i Frankrike og Nederland i 2005. I begge land stemte innbyggerne ned den såkalte konstitusjonstraktaten for etablering av en europeisk storstat. De politiske makthavere i de store EU-landene vil likevel tvinge gjennom dette prosjektet mot flertallets uttrykte vilje.

Visjonen om en stor europeisk stat medfører nødvendigvis at enkeltstatene i EU med de folkene som bærer dem oppe, mister sin nasjonale suverenitet. Men bare nasjonale demokratier, skapt av sine nasjoners smertefulle historie, er i stand til å skaffe sine innbyggere det nødvendige og ønskelige identifikasjons- og beskyttelsesrom. Bare de muliggjør størst mulig grad av individuell og kollektiv frihet og er i stand til å sikre disse rettighetene tilstrekkelig.

Løftene om at man kan erstatte fungerende demokratiske nasjonalstater med multinasjonale storstater og internasjonale organisasjoner blir ikke holdt og kan ikke holdes. Dette handler om idéhistorisk gamle utopier. Forsøkene på å realisere disse har alltid ført til store menneskelige lidelser. Stabile demokratiske nasjonalstater er grunnlaget for en fredelig verdensordning. Internasjonale organisasjoner uten statlig karakter, basert på frie avtaler, kan også være nyttige.

Det Europeiske Økonomiske Fellesskap (EEF) bidro i flere tiår (1957-1992) til fred og velstand i Vest-Europa. Men EU har gjennom årene tilegnet seg myndighet, som det ikke er grunnlag for i de europeiske traktatene. Den økende sentraliseringen av myndighet/suverenitet og ambisjonene om en europeisk forbundsstat er irrasjonelle og ikke fremtidsrettede. EU-organene, spesielt ministerrådet, EU-kommisjonen og parlamentet, har et demokratisk underskudd og mangler legitimert. Denne systematiske mangelen og byråkratenes avstand fra grasrota, har fremmet utviklingen av et topptungt makt- og forvaltningsorgan. Selvstendighetspartiet er derfor en sterk motstander av bestrebelser rettet mot et EU-medlemskap og vil melde Norge ut av EØS.

+ Samarbeid om felles europeiske interesser

I utenrikspolitikken går Selvstendighetspartiet inn for å knytte sammen felles europeiske interesser uten å innskrenke nasjonalstatenes suverenitet, demokratiske medvirkning og lovgivning.

Vi støtter et fleksibelt nettverk av europeiske land, der alle europeiske stater kan delta, hver etter sine forutsetninger, slik som for eksempel tilfellet var i den vest-europeiske unionen. Av kulturelle og geografiske grunner skal ikke-europeiske land ikke ha anledning til å tilslutte seg et slikt nettverk.

Med bakgrunn i «en sosial markedsøkonomi», vil Selvstendighetspartiet å tilstrebe at bank-insolvens i siste instans skal løses uten bruk av skattebetalernes penger. Bankene skal ikke kunne løpe fra ansvaret de pådrar seg som følge av feilslåtte eller for risikofylte transaksjoner, under dekke av å være for viktige til å gå konkurs (systemrelevans).

Systemrelevante banker må i tilfelle fare for insolvens først forbruke egenkapitalen og så konvertere fremmedkapital til egenkapital. De knapt rentebærende sparekontoene og brukskontoene skal under alle omstendigheter være unntatt. Eksterne långivere, ledelse og aksjonærene i bankene må hefte for tapene før innskytere, eller sågar før skattebetalerne.

Handling og ansvar må henge sammen. De nåværende egenkapitalforskriftene for banksektoren fører på mellomlang sikt uunngåelig til en ytterligere opptrapping av bankkrisen. Derfor krever vi at bankene setter av egenkapital som risikobuffer også for statsobligasjoner i samsvar med den reelle risikoen. Det er uakseptabelt at skattebetalere og småsparere skal lide og betale for den globale storkapitalens ansvarsløse risiko.

+ FN må reformeres

De forente nasjoner er uunnværlig i forbindelse med spørsmål om fred og sikkerhet i hele verden. Selvstendighetspartiet går inn for at Norge, som aktivt medlem av FN, spiller en aktiv og konstruktiv rolle i mestring og løsning av internasjonale konflikter. Målet må være, med diplomatiske virkemidler, å begrense internasjonale kriser og unngå humanitære katastrofer og fordrivelser av befolkningsgrupper, dette også for å forhindre ukontrollerte folkevandringer i retning Europa. Vi går inn for ikke-innblanding i andre staters anliggender.

Organisasjoner og multinasjonale selskaper, som forsøker å øve innflytelse på andre land eller deres eliter for å fremme sine egne politiske eller økonomiske interesser, må motvirkes. Selvstendighetspartiet vil styrke og reformere FN, Sikkerhetsrådet inkludert. De endrede forhold i hele verden må tas i betraktning.

+ Islam hører ikke hjemme i Norge

Selvstendighetspartiet er hundre prosent forpliktet på tros-, samvittighets- og religionsfrihet. Vi mener likevel at religionsutøvelsen må skje innenfor de lover og rammer som staten og vårt nordiske verdigrunnlag setter. Islam hører ikke hjemme i Norge. Selvstendighetspartiet ser på islams utbredelse og stadig voksende antall muslimer som en stor utfordring for vårt land. Selvstendighetspartiet er klart imot islamsk religiøs praksis som strider mot vår identitet og verdigrunnlag. Sharialovene er ikke forenlig med vår rettsorden og nordiske lovtradisjon.

Ortodoks islam som ikke respekterer vårt juridiske system eller sågar motarbeider det, og gjør krav på å være den eneste gyldige religionen, har ikke en fremtid i Norge. Muslimer som lever lovlydig og integrert skal aksepteres som medlemmer av vårt samfunn. Men Selvstendighetspartiet ønsker å forhindre at det dannes islamske parallellsamfunn med sharia-dommere og med økende grad av isolasjon. Selvstendighetspartiet ønsker å forhindre at muslimer radikaliseres religiøst til voldelig salafisme og terror.

+ Kritikk av islam må tillates

Religionskritikk, også kritikk av islam, er under den generelle lovgivning en rettmessig del av den grunnleggende retten til ytringsfrihet. Religiøs satire og karikaturer er på samme måte beskyttet av ytringsfriheten og den kunstneriske frihet. Selvstendighetspartiet støtter islamkritikeres bestrebelser på å opplyse islam, sette i gang reformer innenfor det muslimske samfunnet og få islam til å tilpasse seg normer og verdier i det opplyste moderne samfunn.

Selvstendighetspartiet motarbeider en sverting av islamkritikk som «islamofobi» eller «rasisme». Islam-vitere, historikere, statsrettslærde og sosiologer, også muslimske sådanne, krever en historisk-kritisk tilnærming til Koranen og sunna, og likeledes at det blir tatt avstand fra sharia og en islamsk statsforfatning. Disse, og det de kjemper for, står overfor trusler og forfølgelse og fortjener vår solidaritet.

Sosiale medieplattformer og betalingsplattformer må respektere norsk lovgivning innen ytringsfrihet om de skal operere i Norge. Multinasjonale selskaper fra Silisiumdalen må også følge norsk lovgivning angående behandling av data om norske borgere og rettssubjekter.

+ Forby full tilsløring

Selvstendighetspartiet krever et generelt forbud mot full tilsløring gjennom burka og niqab i det offentlige rom og i offentlig tjeneste.

Burka og niqab skaper en barriere mellom brukeren og omgivelsene og vanskeliggjør dermed kulturell integrering og sosial omgang i samfunnet. Et forbud er derfor nødvendig, og en dom avsagt av den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at et slikt forbud ikke er rettsstridig.

I offentlig sektor skal det ikke brukes hodeplagg; i utdanningsinstitusjoner verken av lærere eller elever, basert på den franske modellen.

Hensynet til integrering og likestilling for kvinner og jenter og respekt for den enkeltes personlighetsutvikling taler imot hodeplagg som et religiøst og politisk symbol på underordning av muslimske kvinner i forhold til menn.

+ Stopp utenlandsfinansiering av moskéer

Selvstendighetspartiet krever at salafistiske grupper forbys å bygge og drifte moskeer, da disse utbrer en lære som strider mot grunnleggende bestemmelser, skader rettsordenene og leder til politisk-religiøs radikalisering.

Selvstendighetspartiet vil instruere overvåkningspolitiet til å kartlegge islamistiske miljø og avdekke graden av salafistisk utbredelse og andre ekstreme muslimske grupperinger. Disse grupperingene skal kategorisk forbys.

Nevnte grupperinger utgjør en konkret fare både for den interne sikkerheten i landet så vel som for integreringen av muslimer. Finansieringen av bygging og drift av moskeer fra islamske stater eller utenlandske givere, eller mellommenn, skal forbys. Gjennom å bygge og drifte moskeer, ønsker islamske stater å spre islam i Norge og derved øke sin makt og innflytelse. Denne voksende innflytelsen fra utenlandsk islam motvirker integrasjon av muslimer som lever her, og er en trussel mot rettsstaten.

Imamer skal få opplæring i norsk språk ved norsk universiteter, som gjøres uavhengig av overføringer fra muslimske land og grupperinger. Imamer sendt fra andre islamske land utgjør en risiko for at de besøkende i moskeen blir utsatt for indoktrinering mot våre lover og vårt rettssystem.

Selvstendighetspartiet er imot minareter, som er et islamsk herskersymbol, og likeens rop fra muezzinen, som hevder at det er ingen gud annen enn den islamske Allah. Minareter og muezzinrop står i motsetning til en tolerant sameksistens av religioner, som er holdningen blant de kristne menighetene i dag.

+ Utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Norge fører en inkonsekvent tilpasningspolitikk. Det fører til at andre stater og institusjoner i økende grad påvirker og styrer norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Sikkerhetspolitisk styring og handlekraft er forvitret i både Norge og Europa. Derfor er Norge i større og større grad avhengig av støtte fra alliansepartnere, spesielt USA, og kan ikke ivareta egne interesser i tilstrekkelig grad. Selvstendighetspartiet vil derfor utarbeide og iverksette en langsiktig og omfattende strategi for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Her må de nasjonale interesser og det norsk folks vel stå i sentrum. Som en av de store økonomiske nasjoner ligger det i Norges interesse å utvikle og pleie gode forhold til alle stater. Å delta i internasjonale forbund og organisasjoner er grunnleggende i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette samarbeidet utfylles av mellom-statlige kooperasjoner.

+ Militæret

Enhver nasjon som ønsker å bli tatt på alvor bør ha et effektivt nasjonalt totalforsvar. Dette er noe Selvstendighetspartiet vil bygge opp. Et troverdig forsvar er også en grunnleggende forutsetning for å bli tatt hensyn til i internasjonale forhandlinger. Hensikten med å bygge opp et totalforsvar er å kunne skape territorial stoppkraft og størst mulig avskrekkende effekt mot et eventuelt angrep på norsk suverenitet. Totalforsvaret skal bygge på en allmenn verneplikt og den frie borger som verner om sitt hjem. Spesialister, elite-avdelinger og høyteknologi skal benyttes som styrkemultiplikatorer opp mot lokale regulære avdelinger. For å kunne imøtekomme nåtidens trusler og hybridkrigføring trenger vi et kostnadseffektivt forsvar. Allmenn verneplikt skal primært være for menn, men kvinner som kvalifiserer kan avtjene førstegangstjeneste etter ønske og behov. Forsvaret skal ikke ha en begrensning i kapasitet ved mottak av nye rekrutter. For å sette Forsvaret i stand til å troverdig håndtere de ansvarsoppgaver de er satt til å gjøre vil vi kraftig øke forsvarsbudsjettet.

Som konkrete tiltak vil at regjeringen skal opprette en utredning sammen med representanter fra Heimevernet, Hæren, Marinen, Luftvåpenet og Forsvarets Spesialkommando for å komme frem til hva grenene umiddelbart og på sikt trenger av personell og ressurser. Dette for igjen kunne beskytte Norges befolkning og Norges territorielle suverenitet. Vi vil ha en massiv opprustning av mobile plattformer til luftforsvar for å få kontroll over norsk luftrom. Norge bør utvikle et droneprogram til bruk for rekognosering og patruljering av Norsk farvann og territorium. Vi trenger et U-båt program for å styrke marinen og kystforsvaret. Vi må bemanne alle våre 167 grenseoverganger. Gjøre forsvaret mer robust ved å gjøre hver avdeling mer selvstendig og selvforsynt. For å ha troverdig suverenitet skal vi sikre at alle militære baser forblir på norske hender. Norge må også bygge opp et beredskapsjordbruk som går inn i et totalforsvar.

+ Heimevernet

Heimevernet sammen med verneplikten forankrer Forsvaret i folket som helhet og utgjør ryggraden av våre væpnede militære styrker. Heimevernet sammen med resten av Forsvaret har dessverre vært utsatt for en ansvarsløs nedrusting og grov forsømmelse fra regjeringen og politikerne på Stortinget. Etter nedleggelsen av mobiliseringshæren fikk Heimevernet ansvaret for det territorielle forsvaret av Norge. Etter at Heimevernet fikk overført dette ansvaret har Heimevernet blitt utsatt for en rekke nedskjæringer. Dette vil Selvstendighetspartiet umiddelbart rette opp i. Derfor vil vi gjenopprette HV-016, Heimevernets Spesialavdeling (HV-SPES). Gjenopprette Sjøheimevernet (SHV). Heimevernet som helhet skal styrkes med ytterligere 300.000 mann og moderne utstyr. Innsatsstyrkene opprustes ytterligere og gjøres mer mobile med tilgang på helikopter som løftekapasitet for å øke reaksjonsevnen. Vi vil styrke aktive soldater og heimeverns- soldaters rett til å bære våpen. Heimeverns-soldater skal ha anledning til oppbevaring av tjenestevåpen med sluttstykke og ammunisjon hjemme under forutsetning av godkjent våpenskap. Dette for å styrke beredskapen i Norge.

+ Ingen Europa-hær

Selvstendighetspartiet avviser en felles europeisk hær, og holder et forbedret Norsk forsvar for å være en hjørnestein i Norsk suverenitet. Dette innebærer vedvarende samarbeid mellom Norske og allierte styrker.

Norge trenger tropper som i ledelse, styrke og utrustning kan møte utfordringer i kommende konflikter, som er på høyde med de høyeste internasjonale standarder, som er grundig trenet etter moderne krav til innsats, og har en forvaltning som ivaretar mannskapets behov med et kraftig redusert byråkrati.

Nært forbundet med dette ligger også å utvikle og styrke uunnværlige og grunnleggende nasjonale forsvarstekniske kunnskaper. Dette for å kunne forbli nasjonalt selvstendige på nøkkelområder som teknikk og teknologi, holde følge med internasjonal spisskompetanse og sikre arbeidsplasser i Norge.

Dimensjonering og utrustning av stridskreftene må svare til deres oppgaver og utenriks- og sikkerhetspolitiske krav.

+ U-hjelp

Utviklingshjelp skal alltid være ”hjelp til selvhjelp”. Det er i Norge interesse at mennesker i u-land har fremtidsutsikter til et verdig liv i sine hjemland. Utvandring til Norge på grunn av økonomisk nød løser ikke de lokale problemene.

På bakgrunn av u-landenes store behov for hjelp på den ene siden, og knapphet på tilgjengelige midler på den andre siden, må tiltakene konsentreres. Støtte skal bare gis til prosjekter som mottakerlandet eller den lokale entreprenør kan, etter det innledende prosjektet, videreføre selvstendig uten fremmed hjelp. Hjelp til selvhjelp må i sterkere grad ta hensyn til Norges sikkerhetspolitiske og ikke-økonomiske interesser.

For å innordne u-hjelpen i den utenrikspolitiske total-strategien, skal den innlemmes i utenrikstjenesten. Hjelpeorganisasjoner innen u-hjelp i Norge (Kirkens Nødhjelp etc) må strammes opp og koordineres bedre. U-hjelpen skal prioritere tiltak som kan støttes finansielt og organisatorisk av det lokale private næringsliv. Årsaker til flukt fra opprinnelseslandene må bekjempes, også når dette er til ulempe for vestlig næringsliv.

KLIMAPOLITIKK: GÅ BORT FRA FEILSPOR, VERNE MILJØET

+ Energiproduksjon - med naturen som ressurs og støttespiller.

Energiproduksjon er en grunnleggende forutsetning for nasjonal selvstendighet. Som en selvstendig nasjon har vi de beste muligheter til å forvalte dette i takt med naturen og behov. Vi kan på ingen måte tillate et overordnet organ som ACER å diktere våre naturressurser. Norge vet best om norske behov og forhold, ACER skal ikke styre vår kraftproduksjon. Derfor vil Selvstendighetspartiet prioritere det Norske markedet foran å forsyne det Europeiske fellesmarkedet via ACER.

Rimelig overskuddskraft kan gi et konkurransefortrinn og legge grunnlaget for etablering av industri i Norge. Kun når behovet i Norge er dekket bør vi selge strømmen ut av landet. Vi må som en nasjon se fremover til nye energikilder og begynne et skifte vekk fra energi basert på olje og gass. En porsjon av overskudd og fortjeneste fra norsk olje og gass virksomhet må øremerkes og reinvesteres i fremtidens energikilder som er bærekraftige og sikker for miljøet. Vi vil også opparbeide omfattende miljøvennlige industrianlegg i Norge. Dette inngår sammen med vår strategi for energiproduksjon.

Vi vil derfor fremme forskning på nye og rene energikilder som Thorium og fusjonskraft. Selvstendighetspartiet vil gjøre energiproduksjonen og distribusjonene mer robust ved å bygge opp flere små og mellomstore vannkraftverk spredd over hele landet for lokal forsyning. Gardsbruk og grunneiere som ønsker å bygge små miljøvennlige vannkraftverk gis lån og tilskudd. Utbygging av disse vannkraftverkene må samsvare med naturen og gjøres på en skånsom måte. Kraftutbygging skal ikke gå på bekostning av naturlandskapet.

+ Klimaet har endrer seg så lenge jorden har eksistert.

Klimapolitikk er basert på uetterrettelige datamodeller fra IPCC (FNs klimapanel). Karbondioksid (CO2) er ikke en forurensning, men en uunnværlig bestanddel av alt liv.

IPCC forsøker å bevise at de menneskeskapte CO2-utslippene fører til global oppvarming med alvorlige konsekvenser for menneskeheten. Det vises til datamodeller, hvis konklusjoner ikke kan bekreftes ved målinger eller observasjoner. Så lenge jorden har en atmosfære, vil det være kalde og varme perioder. Vi lever i dag i en varm periode med temperaturer lignende middelalderens og den romerske varmetid. Datamodellene til IPCC kan ikke forklare disse klimaendringene.

I det 20. århundre steg den globale gjennomsnittstemperaturen med om lag 0,8 grader. Men i de siste 18 årene har det ikke vært noen stigning i motsetning til IPCCs prognoser. Dette selv om CO2-utslippene i denne perioden økte mer enn noensinne. IPCC og den norske regjeringen underslår de positive effektene CO2 har på plantevekst og dermed på den globale matforsyningen. Jo mer det er av det i atmosfæren, dess sterkere er planteveksten.

Selvstendighetspartiet sier derfor ja til miljøvern, men gjør slutt på «klimapolitikk» og på planene for dekarbonisering og «transformasjon av samfunnet». Vi vil bekjempe oppfatningen av CO2 som en forurensning, og avstå fra soloutspill fra norsk side om å redusere CO2-utslipp. Istedenfor kostbar symbolpolitikk uten effekt på klima så går Selvstendighetspartiet inn for å satse på beredskap for å gjøre samfunnet mer robust og bedre forberedt på å håndtere fremtidige kriser relatert til miljøet.

Selvstendighetspartiet anser mennesket, samfunnet og naturen som en større integrert helhet. Økonomisk og teknologisk utvikling må være i overensstemmelse med bærekraft og langsiktig tenkning. Vi vil sette strengere krav og sterkere håndheving av regelverk for beskyttelse av miljøet og en ren natur.

+ Til krig mot plast i havet

Løsningen for rene hav må inngå i en større strategi for resirkulerings av plast. Derfor må resirkulering styrkes og gjøres lettere for bedrifter og allmennheten. I tillegg til resirkulering av plast må også fokusere på resirkulering av metall og andre råstoffer, som det er begrensede naturlige forekomster av. Resirkuleringen skal holdes nasjonalt og tjene miljøet, folket og nasjonens interesse.

Selvstendighetspartiet vil ha rene hav som er fri for plast. Derfor vil vil begrense, skattlegge eller avslutte handel med land og bedrifter som bedriver omfattende plastforurensning av havene. Vi vil også redusere såkalt “mikroplast” og kommer til å gå inn for et forbud mot engangsartikler av plast, slik som q-tips, småposer, sugerør og engangskopper innen 2020, og fase ut all miljøskadelig plast innen 2024. Vi Vil fjerne gummigranulat fra alle norske kunstgressbaner innen 2020, og gi fotballen penger for å bytte ut plast med miljøvennlige alternativer. Vi har en målsetting om å gjøre Norge til det første landet der bilene kjører på dekk uten mikroplast. Vi vil betale fiskere for å fiske plast i havet.

HELSE, VELFERD OG SOSIALPOLITIKK

+ introduksjon

Selvstendighetspartiet ønsker gode offentlige helse- og velferdssystemer i Norge. Familien og hjemmet skal vernes. Vi vil føre en politikk som gjør det lettere for unge par å etablere familie og oppfostre barn, også med kun én inntektskilde.

Vi ønsker å oppmuntre til solidaritet på tvers av generasjoner og tettere bånd mellom eldre og unge: heve omsorgslønnen betraktelig for de som velger å ta hånd om sine egne heller enn å sende dem på institusjon.

+ Forpliktelse overfor den tradisjonelle familien som forbilde

Verdsettelsen av den tradisjonelle familien er i økende grad i ferd med å gå tapt i Norge. Forståelsen av familien bestående av far, mor og barn som kjernen i samfunnet, og det å møte behovene til foreldre og barn, må igjen komme i sentrum av familiepolitikken. Statlige institusjoner som barnehager, heldagsskoler, ungdomsteater og familiedomstoler griper for mye inn i foreldremyndigheten. Likestillingsideologien og fokuset på individualisme undergraver familien som en verdiformidlende sosial grunnenhet. Næringslivet vil ha kvinner som arbeidskraft. En misforstått feminisme verdsetter kun kvinner som yrkespersoner, men ikke en kvinne som «bare» er mor og/eller husmor.

Selvstendighetspartiet holder den tradisjonelle familien som et forbilde og ledestjerne. Ekteskapet og familien skal spesielt beskyttes av Grunnloven. I familien har mor omsorg og far beskyttelse og forsørgelse som et permanent felles ansvar for barna. Dette naturlige fellesskapet er grunnlaget for vårt samfunn. De primære behovene hos barna, som trenger foreldrenes tid og oppmerksomhet, står således i fokus.

Det bør igjen bli attraktivt å gifte seg og oppdra barn, og å bruke så mye tid som mulig med barna. Selvstendighetspartiet håper å gi støtet til en verdidiskusjon i samfunnet for å styrke foreldrerollen og gå imot stigmatiseringen av de tradisjonelle kjønnsrollene som spres av likestillingsideologien. Barna er ikke en karrierehemmende byrde, men snarere fremtiden vår. Hvis en forelder må gjøre hele jobben med oppdragelse alene, er det behov for spesiell støtte.

+ Flere barn istedenfor masseinnvandring

Den uønskede demografiske utviklingen i Norge må motarbeides. Den konfliktfylte og samfunnsøkonomisk uholdbare masseinnvandringen er ikke et egnet middel i så måte. I tillegg til en beskjeden innvandring i samsvar med kvalitative kriterier, må fremfor alt fødselsraten hos den innfødte befolkningen økes ved hjelp av en effektiv familie- og barnevennlig politikk.

Fødselsraten i Norge er nå på historiske lave 1,62, hvilket er langt under bærekraftig nivå. Hver sjette kvinne forblir i dag barnløs. Familier med mer enn to barn befinner seg overveiende i sosialt svakerestilte sjikt, mens alderen for førstegangsfødsel fortsetter å stige i middelklassen og antallet store familier reduseres. Beklageligvis skjer det hvert år også ca 13 0000 aborter (2017). Samtidig fortsetter levealderen å stige, slik at den demografiske strukturen i befolkningen endres dramatisk.

Med fortsatt forskyvning av alderspyramiden og manglende styring med innvandringen etter arbeidsmarkedets behov, vil resultatet bli lavere pensjoner, overbelastning av de arbeidsdyktige aldersgruppene gjennom skatter og avgifter, og svakere økonomiske resultater. Det sosiale sikkerhetssystemet er havnet i et økonomisk uføre.

For å motvirke disse markante demografiske trendene, tyr dagens regjeringspartier til en fortsatt masseinnvandring uten hensyn til etterspørsel eller kvalifikasjoner, hovedsakelig fra muslimske land. I de senere årene har det vist seg at spesielt muslimske innvandrere til Norge kun når et under middels utdannings- og sysselsettingsnivå. Det faktum at fødselsraten blant innvandrere er betydelig høyere enn blant norskfødte kvinner, forsterker den etnisk-kulturelle forandringen i befolkningsstrukturen.

Forsøket på å kompensere for denne utviklingen med enda mer innvandring, betyr at det dannes flere parallellsamfunn som følge av masseinnvandring og manglende integrering, særlig i de store byene. Sosial sammenhengskraft, gjensidig tillit og offentlig sikkerhet som uunnværlige elementer i et stabilt fellesskap, eroderer i et konfliktutsatt samfunn bestående av mange minoriteter. Det gjennomsnittlige utdanningsnivået vil fortsette å synke.

Fruktbarhetstallene må på middels til lang sikt igjen opp på et bærekraftig nivå, ved hjelp av en større idémessig forståelse av foreldrenes arbeid og en familiepolitikk som er rettet mot behovene til familier og unge mennesker som vil gifte seg. Det å lukke gapet mellom de av unge nordmenn som ønsker seg barn, og det antallet barn som fødes så langt som mulig, ser vi som en sentral politisk oppgave.

+ Norsk kultur, språk og identitet

Selvstendighetspartiet anser det som et av sine prioriterte politiske mål, ikke bare å bevare den norske kulturarven for kommende generasjoner, men i globaliseringens- og digitaliseringens tidsalder videreutvikle den og opprettholde dens egenart.

+ Norsk verdigrunnlag i stedet for multikulturalisme

Selvstendighetspartiet er forpliktet på det norske verdigrunnlaget, som hovedsakelig springer ut av tre kilder: For det første, det nordiske språk og kultur. For det andre, den vitenskapelige tradisjonen, hvis røtter går tilbake til antikken og for det tredje, den nordiske lovtradisjon som vår rettsstat er basert på. Som en kristen-kulturell nasjon ønsker vi at elever på norske skoler skal få tilbudet om skolegudstjeneste.

Disse tradisjonene ligger ikke bare til grunn for vårt frie og demokratiske verdigrunnlag, men preger også mellommenneskelig adferd i dagliglivet, forholdet mellom kjønnene og forholdet foreldre-barn.

Multikulturalismen importerer historieløst kulturelle strømninger og likestiller disse med den hjemlige kulturen, noe som dypest sett relativiserer den hjemlige kulturens verdier. Selvstendighetspartiet betrakter denne ideologien som en alvorlig trussel mot sosial fred og opprettholdelsen av nasjonen som en kulturell enhet. Mot denne trusselen må staten og det sivile samfunn med selvtillit forsvare den norske kulturelle identitet som nasjonens verdigrunnlag.

+ Det norske språket er sentralt i vår identitet

Det mest sentrale elementet i den norske identitet er det norske språket. Selvstendighetspartiet vil ha en handlingsplan for å styrke og bevare det norske språket. For å oppnå dette er kulturpolitiske instrumenter nyttige. For å globalt styrke interessen for det norske språket ser en for seg bilaterale avtaler, studieprogrammer osv. Innenlands motarbeider Selvstendighetspartiet alle tendenser til å «internasjonalisere» språket ved anglifisering og ombytting til kjønnsnøytrale ord. Det være seg hos myndighetene, universitetene eller næringslivet.

Bokmål og nynorsk skal stå som likeverdige målformer i vårt langstrakte land. Det at Norge har to offisielle målformer har blitt en del av vår særnorske identitet. Dette reflekterer det faktum at Norge er et land med mange særegne dialekter som det er verd å ta vare på. Nynorsk har hatt og har fortsatt en viktig kulturbærende rolle for å skape et likeverd forhold mellom disse forskjellige dialektene.

Politisk korrekte retningslinjer for språket er vi imot. Når det gjelder integreringen av innvandrere, har språkopplæringen den aller høyeste prioritet.

+ Befri kulturen og kunsten fra statlig innflytelse

Norge har en rik og særegen kulturarv. En kulturarv med tradisjoner vi er stolte over, som vi skal bevare, formidle og videreføre til våre etterkommere. Vi ønsker en levende tradisjon og historie som er tilstede i vårt samfunnsliv. Kunst og kultur er grunnleggende identitetsbærere for et folk. Tradisjon gir oss røtter, mening og en retning inn i fremtiden. Dette er helt avgjørende for den åndelige velvære til et folk. Det er på høy tid med en renessanse og kollektiv forståelse av vår nordiske identitet.

Selvstendighetspartiet innser at kulturen i mange tilfeller har mer innflytelse over samfunnet enn politikken. Hvis man ønsker å endre kursen til samfunnet så må man erkjenne kulturen sin rettmessige betydning. Presse, teater, kringkasting, film og andre kulturformidler bør fremme nasjonens interesser og folkets samhold.

Norsk valuta skal avbilde nasjonalhelter, ikke portrettløs og abstrakt kunst. Selvstendighetspartiet vil redusere kulturrelativismens innflytelse på kulturlivet, styrke allmennyttige private kulturstiftelser og kulturinitiativ fra borgere. Generelt vil vi legge vekt på faglige kvalitetskriterier og økonomisk nøkternhet i stedet for politisk opportunisme.

+ Mot politisk korrekthet: Reform av allmennkringkastingen er overmoden

Selvstendighetspartiet forfekter et mangfoldig medielandskap, som muliggjør informasjonsfrihet og kritiske diskusjoner. Forskjellen mellom informasjon og redaksjonelle meninger må være klart identifiserbar. Fakta skal ikke tåkelegges og tilsløres av politiske grunner. Selvstendighetspartiet forlanger: Slutt med «politisk korrekthet». Det som er sant kan ikke være «ukorrekt».

Allmennkringkastingen skal være partipolitisk nøytral og statsuavhengig i sin informasjons- og opplæringsfunksjon. Derfor er det viktig med grunnleggende reformer av programmer, finansiering, organisasjon og kringkastingsrådenes kontroll, og likeledes å gjøre beslutningsprosessene gjennomsiktige. Et første skritt kan være å offentliggjøre regelverket som delstatsregjeringene styrer finansiering og kontroll av kringkasterne etter.

Selvstendighetspartiet er imot kringkastingsavgift uavhengig av mottakerapparat. Likeledes er vi imot tilleggsfinansiering via reklame. Antallet offentlige radio- og fjernsynsprogram må reduseres betraktelig. Dette vil også legge til rette for et levedyktig privat medielandskap som ikke vil bli hindret ved urettferdig konkurranse. Alle programmer må etter sending være offentlig tilgjengelig i fullstendig og uforandret form i kringkasterens mediebibliotek (så sant det ikke strider mot opphavsrett eller personvern).

MER STØTTE TIL FAMILIENE

+ introduksjon

En alternativ familiepolitikk må styrke familien finansielt og idémessig som en verdigivende grunnenhet og byggestein i samfunnet. De finansielle ulempene som for tiden påføres familier med barn sammenlignet med barnløse, må korrigeres. Spesielt må det igjen bli mulig også for utdannede familier med middels inntekt å ta vare på en stor familie, uten med det å risikere fattigdom. Egnede midler i så måte ville være f.eks. lån til kjøp av boligeiendom hvor det skyldige beløpet reduseres for hvert nyfødte barn. Et reformert pensjons- og skattesystem vil sikre at barnerike familier opptjener tilstrekkelige pensjonspoeng, og ikke lenger vil leve under eksistensminimum. Vi ønsker å fjerne de mange hindringene kvinnelige akademikere møter hvis de ønsker barn i løpet av studiene eller de første yrkesaktive årene. Studenter som blir foreldre under eller like etter studiene, skal få utsettelse på nedbetalingen av studielånet. Selvstendighetspartiet vil oppfordre til å få flere barn ved hjelp av en spesiell kampanje for store barnefamilier. Vi vil stimulere en bærekraftig fødselsrate med flere goder.

+ Skattelette for barnefamilier

Det er et mål å få opp fødselsraten blant den arbeidende delen av befolkningen som bidrar økonomisk til samfunnet. Dette oppnås effektivt etter østerriksk modell hvor skattelette på arbeidsinntekt gis per barn som fødes. Denne ordningen skal kun gjelde statsborgere. Samtidig skal kontantstøtten slik den er i dag fjernes. Dermed vris insentivene til en bærekraftig modell hvor familier har råd til at den ene parten er hjemme med barn og kan leve på én inntekt slik tilfellet var på 1960-tallet.

+ Ekstra pensjonspoeng per barn

Før fikk folk barn også for at de skulle ha noen til å ta vare på seg i alderdommen. Det båndet mellom generasjonene ble brutt med innføringen av folketrygden i 1967. Kort tid senere stupte fødselsraten, og den såkalte eldrebølgen -- hvilket egentlig er en barnmangelbølge -- ble skapt. Store mengder valgte da å sende regningen for sin alderdom inn i fremtiden til andres barn. Det er både urettferdig og ikke bærekraftig.

For å bøte på dette vil Selvstendighetspartiet innføre ekstra pensjonspoeng per barn for arbeidende. Dermed har man også en langsiktig økonomisk egeninteresse av å få barn.

+ Økonomisk fremtid tross demografisk krise

Samtidig med at fødselsraten heves, bør de eksisterende potensialene i Norge utnyttes bedre. Til dette formålet tjener en best mulig utdanning og videreutdanning, såvel som fleksible modeller for forlengelsen av arbeidslivet parallelt med økningen i levealder. I tillegg til den fysiske belastningen man måtte ha i sitt yrke, burde f.eks. også antall barn som en pensjonist har fått i løpet av de yrkesaktive årene, være avgjørende for når vedkommende kan motta uavkortet pensjon.

+ Stopp diskriminering av husmoren

Våre barns behov for individuell omsorg må igjen tas med i betraktning. På grunn av press fra samfunnet, økonomien og arbeidsmarkedet må i dag begge småbarnsforeldrene arbeide. Vi trenger en faktisk valgfrihet uten diskriminering av foreldre som prioriterer omsorg.

Dagens familiepolitikk i Norge er bestemt av en politisk modell der kona er i fullt arbeid, slik at antall småbarn hos dagmamma eller i barnehage stadig øker. Imidlertid er en trygg tilknytning til en pålitelig omsorgsperson en forutsetning for en sunn mental utvikling av små barn, og danner grunnlaget for fremtidig dannelse og evne til sosiale relasjoner. Norge vil derfor prioritere en omsorgspolitikk som muliggjør en slik tilknytning for barn under tre år. Staten skal ikke ensidig fortrekke barnehage som en løsningen.

En faktisk valgfrihet inkluderer foreldre- og familiebasert omsorg fra besteforeldre, barnepiker og dagmammaer, der alle former for omsorg må være økonomisk realiserbare.

Kvaliteten på tidlig barnehage må orientere seg etter internasjonale standarder, spesielt med hensyn på omsorgsnivå og norskkunnskap hos personalet.

Yrkesaktivitet hos foreldrene bør ikke føre til vedvarende overbelastning eller samvittighetskonflikter. Familie og jobb er bare kompatible når unge foreldre har tilstrekkelig tid til å oppfylle sin foreldrerolle og plikten til å oppdra sine barn. Derfor vil Selvstendighetspartiet ha inn nytenkning i arbeidslivet. Verken familie-relaterte pauser på jobben eller deltidsarbeid bør virke negativt på arbeidsstatus eller fremtidig karriereutvikling.

+ Støtte eneforsørgere. Styrke familiene

Selvstendighetspartiet ønsker å korrigere for den økonomiske byrden til enslige forsørgere og bidragspliktige. Antallet enslige forsørgere med små barn øker stadig i Norge, selv om denne familiemodellen vanligvis har alvorlige ulemper for alle parter, særlig for de involverte barna. I tillegg til den følelsesmessig belastende situasjonen, utsettes både aleneforsørger og bidragspliktige for en økt fattigdomsrisiko. Etter oppløsningen av parforholdet blir det ofte vanskeligere fordi både far og mor ønsker å utøve sin rett til utdanning. Selvstendighetspartiet krever et lovverk innen skatt, trygd og pensjon som anerkjenner og tilgodeser omsorgsarbeid og dermed inkluderer aleneforsørgere og bidragspliktige.

Etter et samlivsbrudd må det med tanke på barnets behov sikres at begge foreldre fortsatt kan ha kontakt med, og ha omsorg for, barnet på like fot.

Vi er sterkt mot forsøk fra organisasjoner, media og politikere på å propagandere for aleneforelderfamilien som en normal, progressiv eller sågar ønskelig måte å leve på. Staten skal heller i krisesituasjoner styrke samlivet mellom far, mor og barn med økonomisk hjelp og rådgivning.

+ Velkomstkultur for nyfødte og ufødte

Selvstendighetspartiet ønsker en velkomstkultur for ufødte og nyfødte. I Norge kommer det rundt 60 000 levendefødte til verden hvert år. Samtidig skjer det over 13 000 aborter. I de fleste tilfeller får den gravide kvinnen etter konsultasjon utstedt en attest som gjør abort lovlig av «sosiale grunner». Et svangerskapsavbrudd er en hjerteskjærende opplevelse for dem som rammes, og kan føre til langvarige skyldfølelser, psykosomatiske plager og depressive reaksjoner.

Selvstendighetspartiet står for en livskultur i tråd med en norsk rettsavgjørelse hvor det heter at vernet av livet begynner tidlig i fosterstadiet.

Vi vil derfor be om at det primære målet ved konsultasjoner for gravide kvinner, er å gi råd som verner om det ufødte livet. Nødstilte vordende foreldre må få tilbud om økonomisk og annen bistand før og etter fødselen, slik at de kan ta seg av barnet sitt. knyttet til familie og historie.

Selvstendighetspartiet er imot ethvert forsøk på å bagatellisere abort, å fremme abort fra statens side, eller å gjøre abort til en menneskerett. Vi vil legge til rette for adopsjon som et alternativ til abort.

For de kvinner som mot formodning velger å ta abort skal koste dette selv, med mindre det ligger overgrep eller medisinske hensyn til grunn. Selvstendighetspartiet er mot fosterreduksjon.

+ Likt helsetilbud over hele landet

For å sørge for en nasjonal rettferdighet og et solidarisk samhold på tvers av hele nasjonen forutsetter det en likhet i helsetilbudet over hele landet. Ingen skal bli forulempet med et svakere helsetilbud fordi man bor i et bestemt sted i landet.

+ Tannhelse

Tannhelsetjenester bør gå inn under folketrygden og gjøres tilgjengelig uavhengig av ens økonomiske situasjon.

+ Granskning av Barnevernet

Vi ønsker en uavhengig kommisjon som skal granske Barnevernet og komme med føringer om omstrukturering og forbedring. I dag har Barnevernet en uheldig dobbeltrolle som fagvitne og aktorat i rettssaker. Barnets rett til biologiske foreldre bør styrkes.

+ Barnefordeling

Selvstendighetspartiet vil ha lik fordeling mellom mor og far i barnefordelingssaker. Barnet/barna skal med lovhjemmel ha rett til å ha like mye samvær med begge foreldre, også etter samlivsbrudd. Dersom en annen fordeling enn 50/50 skal gjøres må det foreligge en rettsavgjørelse, og bevisbyrden hviler på parten som ønsker å endre barnefordelingen. En slik lovhjemmel vil minske konflikten mellom foreldre. Barna blir da ikke lenger brukt som forhandlingskort.

+ Forbud mot å sende barn på koranskoler i utlandet

Vi ønsker å forhindre utenforskap og radikalisering av barn og unge som er tilknyttet Norge. Derfor vil vi legge ned forbud mot å sende barn på koranskoler i utlandet. Dette er også for å beskytte og ivareta barnets beste interesse mot indoktrinering og overgrep.

SKOLE OG UTDANNING

+ introduksjon

Selvstendighetspartiet anser en velfungerende og politisk nøytral skole som avgjørende for samfunnets vel. Dessverre har det blitt slik at norske skoler og universiteter danner grobunn for radikalisering og fremmer samfunnsnedbrytende verdier. Vi ønsker et utdanningsløp med større vekt på karakterdannelse, samfunnsånd, sunne verdier og forberedelse til det praktiske livet. Vi ønsker også i større grad å legge til rette for lokale læreplaner med spesialisering etter den enkelte elevs anlegg, fremtidsplaner, lokale muligheter og etter samfunnets behov. Vi vil oppmuntre- og jobbe for en større involvering av lokalt næringsliv, lokalt kulturliv og foresatte i utdanningssammenheng.

Forekomst av psykiske problemer på alle trinn av utdanningssystemet i Norge har økt drastisk de siste tiårene. Vi mener at dette skyldes uklare krav, uklare fremtidsplaner og manglende samfunnstilhørighet. Vi vil sette mer fokus på yrkesfag, realfag og praktisk rettet utdanning. Vi vil ha en skole med tydelige mål og krav, der elevene vet hva som forventes.

Foreldre skal informeres på en enkelt måte slik at de kan forstå hvor deres barn ligger i utdanningen. En slik skole vil indirekte formidle viktige normer og ferdigheter som flid, disiplin og personlig ansvar.

Staten bekoster høyere utdanning av særlig begavet ungdom. Full ettergivelse av studiegjeld til de studenter som utmerker seg ved uteksaminering og disputas.

Selvstendighetspartiet vil jobbe for å økt bygging av antall studentboliger, og samtidig legge politisk press for å få opp antallet ferdigstilte boliger raskere. Studenter som gjennomgår høyere utdanning møter i dag et alt for stramt boligmarked, noe som fører til økte priser i leiemarkedet. Dette gjør at mange heltidsstudenter må jobbe for å få studiehverdagen til å gå rundt, noe som indirekte kan medføre lavere resultater og utbytte av den aktuelle utdannelsen.

Selvstendighetspartiet vil ha lokale læreplaner tilpasset lokale behov og muligheter. Vi vil gi tilbake makten til lærerne i klasserommet. Det skal bli mulig å utvise elever over lengre tid. For å høyne statusen til læreryrket og holde kompetansen oppe så må lønnen til lærerene økes kraftig. Norsk språk, kultur og historie skal prioriteres i undervisningen. Utdanning skal avpolitiseres. Universiteter og høgskoler skal benytte seg av relevante opptaksprøver ved utdeling av studieplasser, ikke utelukkende basert på karakterer. Heldekkende ansiktsplagg forbys på alle offentlige skoler. Hijab skal ikke brukes av elever i barneskolen. Læreplaner skal ha med klare kunnskapsmål fremfor vage «ferdighetsmål». Hver nye læreplan har vært et skritt i feil retning, der skolens mandat i stadig større grad blir å produsere mennesker med «riktige» meninger.

Statlig godkjenning av læreverk til bruk i skolen. Mange læreverk i fag som historie, religion og samfunnsfag er preget av tydelige anti-vestlige fremstillinger og er fiendtlig innstilt til tradisjonelle verdier. Skolen skal være en politisk nøytral formidler av kunnskap. Selvstendighetspartiet ønsker tydelige konsekvenser for lærere som utnytter sin stilling til å fremme egne politiske standpunkt. Gjøre veien til læreryrket enklere for mennesker med realkompetanse, altså de som besitter kunnskap uten å ha formell utdanning. Vektlegge ansvar fremfor rettigheter. Fremme sunne verdier som fedrelandskjærlighet, familie og bidragsglede. Legge til rette for tettere samarbeid mellom skoler og lokalmiljø. Læreplanen skal fremme norsk språk samt nordisk kultur og historie og bruke dette som ankerpunkt for undervisningen. Mer valgmuligheter for elever med styrker som ikke gjenspeiles i vanlig klasseromsundervisning. Sørge for at skolen oppmuntrer elever til å velge yrker det er behov for i samfunnet.

+ Forskning og undervisning skal være forent og fri

Selvstendighetspartiet føler seg forpliktet på det humboldtske ideal for utdanning og dannelse. Frihet for forskning og undervisning er uunnværlig som grunnlag for vitenskapelige framskritt. Derfor må universiteter og høyskoler selv kunne bestemme sine studietilbud. Vitenskapelig virksomhet må beskyttes mot overhåndtagende byråkratisk kontroll, og vitenskapen må være fri for ideologisk tvang. Vitenskapens etos bør styrkes. Til denne hører evne til kritikk, å ikke være forutinntatt og ha respekt for andre vitenskapsmenn og -kvinner og deres bidrag. Norsk som undervisningsspråk fastholdes.

Styrke autonomien gjennom grunnfinansiering: Norge rår over et variert landskap innen høyere utdanning, som strekker seg fra universiteter og faghøyskoler over musikk- og kunsthøgskoler til teologiske og pedagogiske høgskoler. De fyller på høyt nivå forskjellige oppgaver og mål. Universitetene må utrustes slik at de kan knytte seg til den internasjonale toppforskning og undervisning. Studier skal igjen ha klart innhold, frambringe klare ferdigheter og ha en klar profil.

Avskaff kjønnsforskningen: Kjønnsforskningen oppfyller ikke de krav en må stille til seriøs forskning. Deres metoder er ikke vitenskapelige, da deres målsettinger primært er politisk motivert. Stat og kommuner skal derfor ikke ha mulighet til å bevilge midler spesifikt til kjønnsforskning. Professorstillinger som blir ledige, skal ikke besettes på ny, og løpende forskningsprosjekter skal ikke forlenges.

+ Vårt skolesystem: styrke gjennom differensiering

Selvstendighetspartiet vil gå inn for å styrke utdanningen ved ansette flere lærere i grunnskolen og å høyne lønnen og statusen til læreryrket. Dette er essensielt for å kunne fortsette å tiltrekke seg kompetente lærere og instruktører i utdannelsessektoren. Utdanning legger grunnlaget for et kompetent og oppegående samfunn, derfor er det særdeles viktig å sikre kvaliteten i lærerstanden.

Selvstendighetspartiet vil forbedre skolesystemet ved å avskaffe enhetsskolen. En enhetsskole-politikk leder til at den laveste fellesnevneren som setter standarden for undervisningsnivået i klasserommet, og dermed gir kvalitetstap på kjøpet, frarøver unge mennesker deres evne til å møte fremtiden og næringslivet med en reell konkurranseevne. Det er feil å innbille foreldre og barn at enhver utdannelsesvei er vellykket så fremt den fører til universitets- eller høyskolegrad. Et godt skolesystem må anerkjenne og stimulere elevenes begavelse og deres sterke sider. Vi støtter ubetinget prinsippet om at prestasjoner skal være avgjørende for hvilke utdannelses og karrieremuligheter man får i livet.

+ Kunnskapsformidling må bli en sentral oppgave

De pedagogiske standarder i alle typer skoler må rette seg mot den høyeste som finnes i Norge, for å sikre våre elever de beste muligheter til utdanning og studier. Formidling av lærdom (kunnskaper, evner, ferdigheter, læringsstrategier) må få en sentral plass i skolen. Vi ønsker derfor å sikre at de videregående skoler igjen setter læringsinnholdet i sentrum for en undervisning ledet av faglærere, og der annen kompetanse er underordnet denne.

Prestasjonskrav og karaktersetting må være sammenlignbare på landsbasis. Opptakskravene til videregående skole kan bare være basert på nasjonalt bindende prestasjonskrav. Studiekompetanse må igjen få status som en opptaksprøve til universitetsstudier.

Innsats og disiplin må styrkes: Innsats og disiplin er forutsetninger for en vellykket kunnskapsformidling. Å oppdra elevene til dette er i første rekke foreldrenes oppgave. Lærerne kan bare håndheve en akseptabel oppførsel hos elevene hvis de har egnede virkemidler til disposisjon, og at det ved anvendelse vil være en høy list for kritikk og anklager (konkret). Mangel på respekt for lærere, skulking, mobbing og vold i skolen kan ikke tolereres, og må, i samarbeid med foresatte, gi konsekvenser som passer hver enkelt sak. Friheten til å velge mellom halvdags- og heldagsskole må bevares.

Politisk-ideologisk indoktrinering i skolen må ikke finne sted: Klasserommet skal ikke være et sted for politisk indoktrinering. I norske skoler legges det ofte opp til at elevene ikke skal gjøre seg sin egen mening, men at de ukritisk skal overta den ideologi som legges frem i undervisning og bøker. Fremgangsmåten i Norge må være motsatt, og undervisningen må ha som mål at elevene selv kan bygge egne meninger og utvikle sitt syn på samfunnet deretter. Religion, livssyn og etikk undervisningen må vise alle sider av Islam, ikke kun en politisk korrekt versjon.

Den ensidige vekten på homo- og trans-seksualitet i undervisningen avviser vi like bestemt som vi avviser den ideologiske påvirkningen henimot «gender mainstreaming». Det tradisjonelle bildet av hva en familie er, skal ikke rives ned. Våre barn må ikke bli kasteball for de seksuelle tilbøyeligheter til et høylytt mindretall.

Stenge koranskoler – integrere islamkunnskap i etikkundervisningen: En ortodoks utlegning av islam er ikke forenlig med vårt frihetlig-demokratiske samfunnssystem. I stedet for en bekjennelsesorientert islamsk religionsundervisning krever vi at muslimske elever undervises i islam integrert i etikkundervisning gjennom den nasjonale læreplaner som omhandler temaet. Så lenge islam ikke er virkelig reformert, krever vi forbud mot koranskoler, og at eksisterende stenges av hensyn til fare for ukontrollert, radikal, forfatningsfiendtlig indoktrinering.

Ingen spesielle rettigheter for muslimske elever: Vi avviser spesielle rettigheter for muslimske elever og krever deltakelse ved kroppsøving og på ekskursjoner uten unntak. Muslimske elever og deres foreldre må også uten forbehold akseptere kvinnelige lærere som representanter for våre verdier og for vårt samfunn.

Forbud mot hijab i barneskole: Selvstendihetspartiet vil forby bruk av politiske plagg på barn i barneskolen. Dette inkluderer hijab. Vi anser dette som unaturlig og skadelig for barnets utvikling og frihet.

Nei til “kjønns-ideologi” og tidligseksualisering: Mange «kjønns-ideologi»-synspunkter går på tvers av naturvitenskapelige funn, på tvers av evolusjonspsykologi, og på tvers av livserfaring. Vi går derfor imot enhver støtte til kjønnsstudier. Kjønnsr-ideologien marginaliserer naturgitte forskjeller mellom kjønnene og motvirker dermed tradisjonelle verdier og kjønnsspesifikke roller i familien.

Den rådende oppfatningen blant mange i utdannelsessektoren er nå at menn og kvinners roller skal «korrigeres» gjennom statlig støttede omskoleringsprogrammer, i skolen og i barnehagene. Selvstendighetspartiet avviser denne kjønnspedagogikken, og ser det som et inngrep i barnas naturlige utvikling og den foreldrerett som grunnloven garanterer.

Likeså krever Selvstendighetspartiet at tidligseksualisering i skolene ikke skal tillates og at en slutter å gjøre barna usikre på sin seksuelle identitet.

Ingen «kjønnsnøytral» omforming av det norske språk: Det norske språk blir til forvirring omformet slik at opphevelsen av kjønn også skal reflekteres i dagligtalen. Selvstendighetspartiet avviser offentlig forordnede kjønnsnøytrale nyord, som griper inn i kulturens naturlige utvikling og vår språktradisjon.

Tilrettelagt undervisning for funksjonshemmede: Funksjonshemmede skal få muligheten til å skaffe seg utdannelse og tilrettelagt undervisning slik at de kan realisere sitt potensiale.

Kjønnskvotering er kompetanse fiendtlig og urettferdig: Selvstendighetspartiet avviser på generelt grunnlag kjønnskvotering i studier eller i arbeidslivet, da kvotering er kompetanse fiendtlig, urettferdig og frembringer annen tilsidesetting. Selvstendighetspartiet mener kvotering er uegnet til å fremme rettferdighet mellom mann og kvinne. Vi avviser også spesielle studier for kvinner. Selvstendighetspartiet vil i stedet framheve grunnlovsbeskyttelsen av likestillingen av mann og kvinne, i betydningen sjanselikhet. Selvstendighetspartiet avviser en likestillingspolitikk i betydningen resultatlikhet.

ARBEIDSLIV

+ introduskjon

Arbeidslivet er hjertet i en økonomi og utgjør hverdagen til de aller fleste nordmenn. Derfor er det viktig med trygge, verdige og gode arbeidsforhold. Vi må ha et arbeidsliv som setter arbeiderens sikkerhet og langsiktige arbeidslivsdeltakelse i fokus. Derfor er det viktig at det offentlige går foran med et godt eksempel og setter en standard til etterfølgelse.

+ Stans av sosial dumping

Selvstendighetspartiet vil stoppe sosial dumping på norske arbeidsplasser ved å trekke Norge ut av EØS. Arbeidsinnvandring skal være selektiv og basert på nasjonens behov. I de tilfeller arbeidsinnvandring er ønskelig skal den hentes fra kultur- og historie beslektede land.

+ Reduksjon av deltidsansettelse

Selvstendighetspartiet ønsker en reduksjon av deltidsansettelse for å fremme forutsigbare og stabile arbeidsforhold. Derfor vil Selvstendighetspartiet forby deltidsansettelse i stat og kommune.

+ Tidlig deltakelse i arbeidslivet

For å støtte en tidlig og aktiv yrkesdeltakelse vil Selvstendighetspartiet derfor at skolene skal ha målrettet utdanning mot spesifikke yrker i samarbeid med næringslivet. Dette for å raskere hjelpe ungdommer inn i arbeidslivet.

+ Arbeidslivskriminalitet truer den norske samfunnsstrukturen

Arbeidslivskriminalitet er et økende problem og politiet mangler ressurser til å følge opp tips og anmeldelser. Derfor foreslår Selvstendighetspartiet å styrke Arbeidskriminalitet-sentrene med 25 millioner kroner og Arbeidstilsynet med 100 millioner kroner i vårt alternative statsbudsjett, i tillegg vil vi sette av midler til regionale verneombud i flere sektorer.

Basert på tillit og tradisjon skal vi bygge et sosialt og robust Norge!