Våre kjernesaker

Selvstendighetspartiet er et blokkuavhengig nasjonalkonservativt sentrumsparti. Vi har som mål å fremme og bevare det norske folks interesser, kultur og identitet. Tillit har tradisjonelt stått sterkt i vårt samfunn og vi vil bygge videre på dette. Vi vil gjenskape et trygt tillitssamfunn hvor familiens velferd står i sentrum.

For å kunne ivareta det norske folks interesser så trenger vi sterke lokalsamfunn og en fri nasjonalstat som kan stå selvstendig. Nordmenn har et unikt språk, egen historie og tradisjoner. Vi er forpliktet til å ta vare på og videreføre dette skjebnefellesskapet for våre etterkommere. Ved å la den norske nasjonen blomstre så bidrar vi til hele verdens skjønnhet og mangfold.

Selvstendighetspartiet er derfor forpliktet til å kjempe for norsk selvstendighet og suverenitet.


 
1.png

Ja til Selvstendighet, Nei til EØS og Schengen

Norge er under press fra blant annet USA, EU og FN. Vi vil handle for å bevare den nordiske kulturarven og hevde norsk suverenitet. Norge er i likhet med andre land unikt og verdt å bevare. Vi vil reforhandle EØS til vår fordel for å bevare norsk suverenitet. Selvstendighetspartiets fanesak er derfor «Ja til selvstendighet, nei til  EØS og Schengen.»


Beskytte og styrke ytringsfriheten

Alle sosiale medieplattformer som har norske brukere skal respektere og opprettholde norske borgeres ytringsfrihet. På bakgrunn av dette vil Selvstendighetspartiet også fjerne rasismeparagrafen (§ 185 i straffeloven).

2.jpg

Copy of 1.png

Økt støtte til den tradisjonelle familien

Familien er kjernen i samfunnet. Hvis familiene har det bra og fungerer godt har samfunnet det også godt. Selvstendighetspartiet vil derfor motarbeide de lave norske fødselstallene ved å skape bærekraftige insentivordninger for å bevare og styrke den norske befolkningen.


4.png

Sterkere lokalt selvstyre og et levende distrikts-Norge

Lokale forskjeller og identitet er mangfold tilpasset våre nordiske forhold. Dette ønsker vi å bevare og styrke gjennom et levedyktig lokalstyre. Mange norske fylker og kommuner har navn og tradisjoner som stammer tilbake til vikingtidens småkongedømmer. Det er en nasjonal skam at disse nå erstattes av byråkratiske nykonstruksjoner.


5.png

Renere hav og et oppgjør med unødvendig plastbruk.

Siden fordums tid har havet vært en ferdselsvei og matfat for nordmenn. Selvstendighetspartiet vil derfor ta vare på havene våre og sjølivet. Derfor skal vi skattlegge bedrifter og innføre sanksjoner mot land som bedriver omfattende plastforurensning av havene.


Økt støtte til landbruket og fiskerinæringen.

Selvforsyning av basismatvarer er en forutsetning for en fri og selvstendig nasjon. Mindre og større gårdsinitiativ skal derfor belønnes og oppmuntres. Kortreist mat skaper også forståelse og matglede.6.png

7.png

Umiddelbart stoppe masseinnvandringen og iverksette tilbakevandring.

Masseinnvandring er skadelig både for mottakerlandet og opprinnelseslandet. Norge har ført en generøs flyktning- og asylpolitikk. Når det blir fred skal vi hjelpe dem hjem slik at de kan gjenoppbygge sine samfunn. Disse to tiltakene er kritisk for å kunne løse andre sosiale og demografiske problemer i årene som kommer. Norges urbefolkning skal forbli et klart flertall i eget land.

Styrke Heimevernet og ruste opp forsvaret.

For å ha et troverdig forsvar med dekning i hele landet så må HV rustes opp med ytterligere 300.000 soldater, og Sjøheimevernet må gjenopprettes. Dette er helt nødvendig for at Norge skal kunne hevde territoriell suverenitet. Forsvaret skal styrkes med nye mobile plattformer for luftforsvar for å ha kontroll og eierskap på luftrommet i Norge.

8.png

Du finner hele vårt partiprogram her.