Søk i våre vedtekter:

 

Vedtekter for Selvstendighetspartiet

§1.1 Navn

Navnet på partiet er Selvstendighetspartiet, med forkortelsen ShP.

§1.2 Ideologisk fundament

Selvstendighetspartiet ønsker å ta Norge ut av alle internasjonale avtaler som fratar Norge makt over eget land og opprettholde Norge som et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike.

§1.3 Medlemskap

§1.3.1 Medlemskap i moderpartiet

Medlemskap er åpent for alle som ikke er medlem av noe annet politisk parti. Han/hun må dele partiets ideologiske grunnlag og søke å fremme ShPs ideologi til Norges befolkning.

§1.3.2 Medlemskap i ungdomspartiet
Medlemskap er åpent for alle som ikke er medlem av noe annet politisk parti. Han/hun må dele partiets ideologiske grunnlag og søke å fremme ShPs ideologi til Norges befolkning.

Medlemskap er knyttet til en søknadsprosess hvor et flertall av sentral- og et flertall fra nominasjons-kommiteen må godkjenne nye medlemmer. Videre kan nye medlemmer slutte seg til dersom de ikke er medlem av noe annet politisk parti, eller aktivt støtter et annet parti. Han/hun må dele partiets ideologiske grunnlag og søke å fremme ShPs ideologi til Norges befolkning.

§1.4 Kontingent og stemmeberettigelse

Kontingenten skal være like stor for hele landet. Størrelsen for neste års kontingent fastsettes av landsmøtet. Kontingenten for et kalenderår forfaller den 30. januar gjeldende år. Kontingenten for 2019 er satt til 200 NOK. Medlemmer som ikke har betalt kontingent på to år betraktes som utmeldte, og slettes fra medlemslisten. Medlemmer som kun har vært medlem i tre måneder er ikke berettiget til å stemme i organisasjonen.

§2.1 Organisasjon

Selvstendighetspartiet har følgende organisasjonsledd:

 • Hovedorganisasjonen

 • Fylkeslag

 • Lokallag

 • Ungdomsorganisasjon

Overnevnte organisasjonsledd er å anse som selvstendige rettsobjekter og økonomiske enheter der styret i hvert tilfelle er ansvarlig for økonomiske disposisjoner og inngåtte avtaleforhold, inntil vedkommende årsmøte har godkjent regnskapet og fritatt styret for et slikt ansvar. Det er ikke anledning til å stifte ekstern gjeld.

Hovedorganisasjonen skal alltid eksistere. Fylkeslag og lokallag opprettes og nedlegges etter hva medlemsgrunnlaget og aktivitetsnivået tilsier. Ved eventuelle tvister om dette, er sentralstyret overordnet. Sentralstyret er fungerende inntil nytt er valgt. Dersom sentralstyret beslutter at landsmøte ikke avholdes, kan 25% av medlemmene kreve landsmøte avholdt. Sentralstyret må da arrangere landsmøtet innen åtte uker.

§2.2 Hovedorganisasjonen

Selvstendighetspartiets hovedorganisasjon har følgende organer:

 • Landsmøtet

 • Sentralstyret

Landsmøtet er Selvstendighetspartiets øverste myndighet. Landsmøtet avholdes senest i mai/juni hvert år og innkalles av sentralstyret med minst fire ukers varsel. Innkallingen sendes til fylkeslagene ved deres styrer, eller direkte til alle delegater. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt sentralstyret innen tre uker før landsmøtet. Forslag innkommet etter denne fristen kan likevel besluttes behandlet av landsmøtet med simpelt flertall. Saksliste og øvrige dokumenter skal sendes ut to uker før landsmøtet.

Dersom sentralstyret har vedtatt at det skal velges delegater til landsmøtet i fylkeslagene, skal følgende være delegert til landsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett:

 • Sentralstyrets medlemmer

 • En delegat fra hvert fylkeslag valgt på fylkeslagets årsmøte

 • En delegat fra hvert fylkeslag valgt på fylkeslagets årsmøte for hvert 10. betalende medlem tre uker før landsmøtet.

Som betalende medlemmer i beregningsgrunnlaget regnes medlemmer som har betalt kontingent for kalenderåret før landsmøtet.

Dersom sentralstyret ikke har fattet vedtak om at det skal velges delegater i fylkeslagene til landsmøtet, kan alle medlemmer som har betalt kontingent for kalenderåret før landsmøtet være delegater med stemme- og talerett på landsmøtet.

Landsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste. (Landsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra sentralstyret)

 • Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomite

 • Behandle sentralstyrets årsmelding og revisjonsberetningen

 • Behandle endringsforslag til Selvstendighetspartiets vedtekter

 • Vedta størrelsen på kontingenten og dens fordelingsnøkkel

 • Trekke opp retningslinjer for partiets virksomhet og gi instruks for sentralstyrets arbeid i kommende periode samt behandle sentralstyrets arbeid og behandle sentralstyrets forslag til årsplan

 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål

 • Behandle og vedta Selvstendighetspartiets politiske programmer etter reglene i §3 og §5

 • Velge eventuelle programkomitéer

 • Velge sentralstyre, revisor og valgkomite på tre medlemmer og to varamedlemmer

Ekstraordinært landsmøte avholdes når sentralstyret eller halvparten av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst to ukers varsel og behandler kun saker som er angitt i innkallingen.

Sentralstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Sentralstyret velges for ett år av gangen. Sentralstyret skal ha følgende sammensetning, og velges i denne rekkefølgen:

 • Leder

 • Nestleder

 • Sekretær

 • Medlemsansvarlig

 • To eller ni sentralstyremedlemmer

 • To til fire varamedlemmer i rekkefølge

Sentralstyret er beslutningsdyktig når halvparten av de faste medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Lederen (nestlederen) har dobbeltstemme ved stemmelikhet i sentralstyret. Sentralstyrets varamedlemmer har observatørstatus, og har kun stemmerett dersom de erstatter sentralstyremedlemmer som ikke er tilstede.

Sentralstyret skal:

 • Ta avgjørelser i saker som sentralstyret er tillagt etter disse vedtektene, eller blir pålagt av landsmøtet

 • Ha det daglige ansvar for partiets organisasjonsmessige og politiske arbeid og partiets eiendeler

 • Behandle regnskap og budsjett for Selvstendighetspartiet

 • Godkjenne opprettelse av nye fylkeslag og eventuelt nedlegge inaktive fylkeslag

 • Utarbeide og fremlegge årsberetning og årsplaner for landsmøtet

 • Fastsette tidspunkt, sted og saksliste for partiets landsmøte i tråd med partiets vedtekter. (Herunder vedta om landsmøtet skal avholdes med fylkesdelegater og underrette fylkeslagene om dette før deres årsmøter)

§2.3 Fylkeslag

Medlemmer av fylkeslaget er medlemmer som har folkeregistrert adresse innenfor fylkets grenser. Sentralstyret kan likevel bestemme at medlemmer som er folkeregistrert i fylker uten fylkeslag, kan tilsluttes eksisterende fylkeslag.

Ved dannelsen av nye fylkeslag skal det først dannes et interimstyre som skal arbeide frem mot et konstituerende årsmøte. Det konstituerende årsmøte skal være godkjent på forhånd av sentralstyret, ved gyldig vedtak, og det skal være en representant fra sentralstyret til stede. Alternativt kan sentralstyret vedta, og gi skriftlig tillatelse til, at slikt møte holdes.

Fylkeslaget skal ha følgende organer:

 • Årsmøte/nominasjonsmøte

 • Styret

Årsmøtet er fylkespartiets øverste organ og avholdes i februar/mars hvert år og innkalles av styret med minst to ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende innen en uke før årsmøtet. Forslag innkommet etter denne frist kan likevel besluttes behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.

Dersom styret har vedtatt at det skal velges delegater til årsmøtet fra lokallagene, skal 20% av lokallagets betalende medlemmer velges i tillegg til lokallagets styre. (Dvs. totalt; fem eller færre medlemmer gir en delegat, seks medlemmer gir to delegater osv.)

Dersom fylkesstyre ikke har fattet vedtak om at det skal velges delegater i lokallagene til årsmøtet, kan alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående kalenderår være delegater med stemme- og talerett.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste. Årsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra styret

 • Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, redaksjonskomite og protokollunderskrivere

 • Behandle styrets årsmelding

 • Behandle fylkeslagets regnskap og revisjonsberetning

 • Vedta fylkeslagets budsjett kommende periode

 • Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet og organisasjon, og gi råd for styrets arbeid i kommende periode, herunder behandle styrets årsplaner

 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål

 • Vedta fylkesprogram (i valgår)

 • Velge programkomite (i valgår)

 • Velge delegater til landsmøte (hvis sentralstyret har vedtatt at dette skal avholdes med fylkesdelegater)

Ekstraordinært årsmøte avholdes når sentralstyret, fylkesstyret eller halvparten av lokallagene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel og behandler kun saker som er angitt i innkallingen.

Styret velges for ett år av gangen. Styret skal ha følgende sammensetning og velges i denne rekkefølgen:

 • Leder

 • Nestleder

 • Sekretær

 • Kasserer

 • Medlemsansvarlig

 • To til seks styremedlemmer

 • To til fire varamedlemmer i rekkefølge

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Lederen (nestlederen) har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. Styrets varamedlemmer har stemmerett dersom de erstatter styremedlemmer som ikke er tilstede.

Styret skal:

 • Lede arbeidet i fylkeslaget i tråd med instruks fra årsmøtet

 • Godkjenne lokallag

 • Forberede og sende ut skriftlig innkalling og saksliste for årsmøtet

§2.4 Lokallag

Medlemmer av lokallaget er de medlemmene av Selvstendighetspartiet som har folkeregistrert adresse i det geografiske området lokallaget dekker, dvs. en eller flere kommuner. Fylkesstyret vil være behjelpelig med å finne et lokallag i regionen, dersom medlemmer er folkeregistret i et område uten lokallag.

Ved dannelsen av nye lokallag skal det først dannes interimstyre som skal arbeide frem mot et konstituerende årsmøte.

Lokallaget skal ha følgende organer:

 • Årsmøtet/nominasjonsmøte

 • Styret

Årsmøtet er partiets øverste organ i kommunen. Det skal avholdes i november hvert år og innkalles av styret med minst to ukers varsel. I innkallingen skal alle komiteinnstillinger være vedlagt. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen en uke før årsmøtet. Forslag innkommet etter denne fristen kan likevel besluttes behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.

Samtlige medlemmer som har betalt kontingent i kalenderåret og før utsendelse av innkalling er delegater med stemme- og talerett på årsmøtet.

Lokallagets årsmøte skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste (Årsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra styret)

 • Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps og protokollunderskrivere

 • Behandle styrets årsmelding

 • Behandle lokallagets regnskap

 • Vedta lokallagets budsjett for kommende periode

 • Trekke opp retningslinjer for lokallagets virksomhet og organisasjon, og gi instruks for lokallagets arbeid i kommende periode

 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål

 • Vedta lokallagsprogram (i valgår)

 • Velge programkomite (i valgår)

 • Velge styre og valgkomite, samt en eventuell nominasjonskomite.

 • Sette opp delegatlister til fylkesårsmøtet (når fylkesstyret har vedtatt at fylkesårsmøtet skal avholdes med lokallagsdelegater)

Ekstraordinært årsmøte avholdes når sentralstyret, fylkesstyret, lokallagstyret eller mer enn 40% av lokallagets betalende medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel og behandler kun saker som er angitt i innkallingen.

Styret velges for ett år av gangen. Styret skal ha følgende sammensetning og velges i denne rekkefølgen:

 • Leder

 • Nestleder

 • Sekretær

 • Kasserer

 • Studieleder

 • Medlemsansvarlig

 • To til seks styremedlemmer

 • To til fire varamedlemmer i rekkefølge

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Lederen (nestlederen) har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. Styrets varamedlemmer har stemmerett dersom de erstatter styremedlemmer som ikke er tilstede.

Styret skal:

 • Lede arbeidet i lokallaget

 • Forberede og sende ut skriftlig innkalling og saksliste for årsmøtet, samt utarbeide alle nødvendige dokumenter for årsmøtet

 • Forberede nominasjonsmøter til kommunevalglister

§3 Prinsipprogrammet

Prinsipprogrammet er partiets fundament og skal derfor ligge fast. Det må et flertall på ¾ til for å vedta endringer i dette programmet. Endringer i prinsipprogrammet må vedtas på to påfølgende landsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse landsmøtene må være ordinært landsmøte.

§4 Valgprosedyrer

Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres:

 • Ved valg av leder, nestleder og sekretær

 • Hvor det er flere kandidater enn verv

 • Hvor minst ett betalende medlem krever det

Kandidaten(e) som har fått flest stemmer, ansees som valgt. Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater, foretas omvalg mellom disse.

§5 Programbehandling

Landsmøtet eller sentralstyret vedtar partiets valgprogram med simpelt flertall. Det nedsettes en programkomite som velges på landsmøtet ett år før programmet skal vedtas, og består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Programkomiteens førsteutkast sendes ut til behandling av fylkes-/ lokallag og medlemmer, med frist for endringsforslag på fire uker. Programkomiteens endelige forslag sendes ut til behandling av fylkes-/lokallag og medlemmer åtte uker før landsmøtet. Endringsforslag fra fylkes-/lokallag og medlemmer må være sentralstyret i hende innen fire uker før landsmøtet. Endringsforslagene sendes ut sammen med innkalling til landsmøtet. Mindre endringsforslag kan fremmes på møtet.

Fylkesårsmøter/lokallagsårsmøter i lag som stiller med lister i fylkestingsvalg og kommunevalg vedtar egne programmer i forkant av lokalvalg. Disse programmene må være i samsvar med prinsipprogram og valgprogram.

Programbehandlingsrutinene vedtas på årsmøtet som nedsetter programkomite.

§6 Nominasjon

Nominasjon til valglister må foretas i henhold til fristene som fremkommer i valgloven.

Det avholdes egne nominasjonsmøter. Kun betalende medlemmer med folkeregistrert adresse i den gjeldende kommunen eller fylket har stemmerett. Avstemningen skal følge §4 for alle listeplasser der flere enn én er kandidat.

§7 Eksklusjon

Forslag om eksklusjon av medlemmer fremmes av styret i lokallaget eller fylkeslaget hvor vedkommende er medlem, eller av sentralstyret. Med eksklusjon menes bortfall av medlemskap, tillitsverv og mulighet til å være ansatt i Selvstendighetspartiet eller i organisasjonsledd i partiet.

Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av sentralstyret med 2/3 flertall blant de fremmøtte. Et slikt vedtak trer i kraft umiddelbart. Eksklusjoner må ha bakgrunn i vedtektsbrudd. Sentralstyret kan i tillegg ekskludere medlemmer som aktivt har skadet Selvstendighetspartiet.

Eventuell søknad om opphevelse av eksklusjonsvedtaket kan av det berørte medlemmet rettes direkte til sentralstyret, som med 2/3 flertall blant de fremmøtte kan gjenoppta vedkommende som medlem, eller avvise kravet. En slik søknad må sendes senest 14 dager etter at eksklusjonsvedtaket er bekjentgjort for medlemmet, og skal behandles av sentralstyret senest fire uker etter at søknaden er sendt partiet.

Innkalling til et sentralstyremøte, hvor vedtak om eksklusjoner og oppheving av disse skal foretas, skal varsles skriftlig (pr. brev eller e-post) med minst ti dagers varsel. Ekskluderte medlemmer kan, etter tre år, søke ordinært landsmøte om å bli gjenopptatt som medlem.

§8 Vedtekter

Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med ¾ flertall, og trer i kraft umiddelbart etter at landsmøtet er hevet. Avstemningen foregår ved håndsopprekning (for og mot). Alle delegatene på landsmøtet har stemmeplikt og kan ikke stemme blankt.

Endringer i §§ 1.1, 1.2, 1.3, 3 og 8 må vedtas på to påfølgende landsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse må være ordinært landsmøte.

Hvis det oppstår uenighet og/eller tvil om hvordan vedtektene skal forstås, avgjøres dette av sentralstyret.

§9 Signaturrett

ShP har ingen signaturrett og ingen kan ta opp lån eller kjøpe/selge fast eiendom i Selvstendighetspartiets navn.